English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Pejzażowa panorama Skawiny została opracowana najprawdopodobniej przez geometrę przysięgłego Jana Gostumiowskiego, profesora matematyki i geometrii praktycznej Akademii Krakowskiej. Skawina należała wówczas do opactwa tynieckiego i zapewne ten plan na zamówienie opactwa powstał. Na planie uwagę zwraca widok skawińskiego zamku, który to widok można przyjąć za zbliżony do rzeczywistości. Sam zamek został zniszczony w drugiej połowie XVIII w."]