English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Maszynopis \(wersja robocza\) pracy doktorskiej Zofii Radwańskiej\-Kuleszyny z Zakładu Systematyki i Georafii Roślin Uniwersytetu Warszawskiego pt. \"Badania nad żyworodnością roślin na terenie Polski\" pisanej pod kierunkiem prof. Bolesława Hryniewieckiego]