English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W bibliografii uwzględniono ważniejsze publikacje poświęcone prasie drukowanej i mediom ogólnie, które wydano w Polsce w roku lub za rok 2003. Szczególnie wyczerpująco ujęte zostały zagadnienia historyczne i bibliograficzne. W opracowaniu uwzględniono zarówno druki zwarte, jak i artykuły z czasopism. - Nadb. z: Rocz. Hist, Prasy Pol., 2006, z. 1, s. 133-254"]