English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W artykule przedstawiono rozwój naukowych czasopism medycznych i farmaceutycznych w Polsce w latach 1918-1939. Ukazano w nim okresy rozwoju tego typu periodyków, ich wzrost ilościowy oraz przeprowadzono klasyfikację w oparciu o kryterium treściowe. Podjęta została również dyskusja w kwestiach terminologicznych. Analizie poddano 97 tytułów, przeprowadzając ich typologię pod względem formalno-wydawniczym oraz omówiono zawartość treściową. - Nadb. z: Rocznik Historii Prasy Polskiej, ISSN 1509-1074, 2001, z. 1, s. 29-62"]