English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W artykule przedstawiono rozwój czasopism literackich, społeczno-kulturalnych i artystycznych we Lwowie w latach 1918-1939. Wśród 1090 ukazujących się w tym okresie tytułów wspomniane periodyki stanowiły 7,8%, tj. 85 tytułów. Były wśród nich pisma: literackie (20), społeczno-kulturalne (3), kulturalno-artystyczne (4), teatralne (11), muzyczne (4), filmowe (11), satyryczne. Poddano je opisowi i charakterystyce, ujawniono składy redakcji, wymieniono współpracujących pisarzy, poetów, uczonych, artystów i publicystów. Określono ich orientacje ideowe. - Nadb. z: Rocznik Historii Prasy Polskiej, ISSN 1509-1074, 2008, z. 1/2, s. 15-34"]