English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W artykule przedstawiono rolę systemów dystrybucji dóbr i usług medialnych na rynku prasowym. W miarę rozwoju rynku prasowego i zmian w zachowaniach konsumentów rola sprawnych systemów dystrybucji nabiera coraz większego znaczenia dla właścicieli środków przekazu . Nadb. z: Rocznik Historii Prasy Polskiej, ISSN 1509-1074, 2008, z. 1/2, s. 175-192"]