English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W artykule przedstawiono powstanie i dzieje konspiracyjnego pisma „Przegląd Polski”, wydawanego przez Szare Szeregi w Krakowie w latach 1940-1944. Jego poprzednikiem była podziemna gazetka „Informacje Radiowe”, powstała w październiku 1939, a istniejąca do początków 1940 r. Redaktorami byli harcerze: K. Wajdziński, L. Guzy, B. i E. Kasiarscy F. Florek i S. Szczerba. „Przegląd Polski” zaczął się ukazywać od kwietnia 1940 r., miał charakter pisma informacyjno-politycznego, a następnie społeczno-kulturalnego. Ukazywały się trzy mutacje: krakowska (A), ukazująca się w okresie 10 IV 1940-5 V 1944; myślenicka (B) wydawana 3 I 1943-VII 1944; tarnowska (C), drukowana 3 I 1943-13 I 1945. Omówiono zawartość pisma, scharakteryzowano publicystykę i zawartość literacką na podstawie analizy 271 zachowanych numerów, ustalono składy redakcji, nazwiska współpracowników. Wszystkich redaktorów krakowskiej mutacji (L. Guzy, W. Borelowski, S. Szczerba, E. Kolanko, J. Szewczyk) aresztowano i rozstrzelano. - Nadb. z: Rocznik Historii Prasy Polskiej, ISSN 1509-1074, 2001, z. 1, s. 63-91"]