English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W artykule przedstawiono czasopisma oraz jednodniówki ukazujące się w Polsce w okresie międzywojennym, w których dominowała tematyka żeglarska. Wydawane były przez organizacje sportowe, Ligę Morską i Kolonialną, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Akademicki Związek Morski. - Nadb. z: Rocz. Hist, Prasy Pol., 2006, z. 1, s. 47-67"]