English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Ochrona przyrody - szkic referatu na kurs przewodników (7 VI 1966 r.) oraz tekst referatu wygłoszonego dla kierowników bibliotek i czytelni woj. krakowskiego w Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie przy ul. Łobzowskiej (4 IV 1967 r.)"]