English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Inwentarz ruchomości króla Zygmunta Augusta spisany w Tykocinie po jego śmierci. – Opis fiz.: poszyt nieoprawny, str. 14. – Lit.: S. Cynarski, Zygmunt August, Wrocław 1997; P. Wiszewski, Zygmunt August i jego czasy, Wrocław 2003"]