English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = 124, \[2\] s. ; 23 cm. – Egz. interfoliowany. Dodana k. przedtyt.\: \"Egzemplarz z dopiskami i \"ekslibris\"ami dotyczącemi głównie bibliotek numizmatycznych polskich, dopełniany przez Antoniego Ryszarda, 1891 r.\" Na dodanych k. pierwotnie wklejone ekslibrisy, obecnie wydarte. Zachowane notatki oraz dodany po tekście właściwym \"Skorowidz według właścicieli bibliotek ułożony, 1891\". \- 410 s.]