/00005_0001.djvu

			.... 


J 
ROK XXIX 
Nr 2 (8975) 


A 


KRAKÓW 
Środa 3 I 1913 


Ceno 50 gr 


Optymistyczne 


. 


prognozy 


. 


I ę I 


ie rynek roku l' 3 
 


W AR SZA W A (PAP). Jaki będ2ie 
rynek 1973 roku, kolejnego roku dy- 
namicznego rozwoju gospodarczego i 
szybkiego wzrostu dochodów ludno- 
ści? W jakim_ stopniu nas;:: handel 
'U'ewnęt-rzny przystosowuje się do 
tych założeń? Jak poinformował mi- 
nister tego resortu - Edward Sznaj- 
der, sp'rzedaż detaliczna w br. zv.ięk- 
szy się o prawie 9 proc. w stosunku 
do ub. roku, przekraczając - według 
,vartości - 600 mld zł. Już plan na 
I kwartał przewiduje znaczny wzrost 
dostaw towaró\v - do 153,5 mld zł. 
Porownując te wielkości z rokiem 
ubiegłym. trzeba przypomnieć, że 
dostawy na rynek w tym okresie 
zwiększyły się o 6,5 proc., a wśród 
nich ilość wyrobów importowanych 
,,-zrosła o 9,7 proc. Baza v.-'yjściowa 
dla działalności handlu w tym roku 
j€st więc wysoka. 
Dwa główne zadania stawia on so- 
bie w trzecim roku pięciolatki. Za- 
danie pierwsze - to akt
'wna poli- 
tyka w stosunku do producentów, co 
ma się wyrazić w znacznie lepszym 


dostosowanIu podaży do pOPJ.tu. I 
tak - handel rozwinie badania I 
prognozy rynkowe. skuteczniej wy- 
korzyst) wać będzie system umów z 
wytwórcami, egzekwując m. in. 
wszystkie zapov,,riedziane (i uzgodnio- 
ne) nowości, oczekiwane przez klien- 
tów. W plano\vaniu dostaw tO\varo- 
wych i ich strukturze uwzględni się 
w większym niż dotąd stopniu wy- 
magania rynku wiejskiego, młodzie- 
żowego, dziecięcego, potrzeb ludzi 
starszych itp. 
Ostrzejszy będzie odbiór jakościowy 
wyrobów Warto tu podać, że biuro 
znaku jakości zostało przejęte przez 
MHWiU, co sprawi, że jego dz.iałalność 
będzie bardziej odpowiadała odczuciom 
społeaeństwa. Dużą uwagę poświęci się 
problemowi zaspokojenia potrzeb na 
części zamienne - zwłaszcza zmecha- 
nizowanych wyrobów trwałego użytku. 
W tym roku rozpo<:zęty r6wn ież zo- 
stanie proces terenowego integrowania 
handlu z loka,lną drobną wytwórczo- 
ścią - dla szvbszego usuwania lu1;: w 
zaopatrzeniu p06zczególnych region6w. 


P
rwsry clIie.; praey 


Rozpoc ęly się inauguracyjne sesje 
Gminnych Rad Narodowycb 


WARSZA\VA (pAP), Weszła w ży- 
cie uchwalona 29 listopada ub. r. 
przez Sejm usta
a, na mocy której 
utworzon" ch zostało 2366 gmin. W 
:szeregu z
 nich odbył

 się 2 bm. se- 
sje inauguracyjne, na których u- 
konstytuowały się nowe władze 
gminne. Naczelnicy gmin przedsta- 
wili na sesjach programy działania. 
Podjęto uchwały o planach pracy 
rad w br. W toku sesji wręczone zo- 
sŁały akt

t erekcyjne gmin wydane 
przez WRN. Sesje inauguracyjne od- 
bywać się będą w najbliższych 
dniach w dal
zych gminach. 
Wtorek był też pierwszym dniem 
pracy urzędow gminnych - nowego 
na wsi ośrodka sprawnej, kompe- 
tentnej administracji. 
Pierwszego dnia do urzędu gminy 
w Świlczy (woj. rzeszowskie) sporo 
interesantów przyszło w sprawach 
podatkowych. Nie wszyscy godzą się 
Z wcześniejszymi decyzjami prezy- 


dium PR
. Pracownicy gminy do- 
konują odpowiednich przeliczeń, od- 
ręcznie rozstrzygają żądania stron. 
Widać v,,'}"raźnie, że aparat urzędu 
gminy został uprzednio nieźle przy- 
gotowany do pracy. 
Wychodzących z urzędu gminy 
rolników dziennikarz PAP zapytał o 
odczucia wyniesione z pierwszego 
spotkania z nową administracją. By- 
li zadowoleni: "...Załatwili prosto, po 
l udzku, bez tej biurokracji". 
Gmina Biały Dunajec (woj. kra- 
kowskie) o obszarze 54 km kwadr. 
skupia przeszło 8 tys. mieszkańców. 
Pierwszy interesant załatwił spra- 
wę dotyczącą budownictwa; dawnie
 
musiałby w t)'m celu odbyt podr6z 
do władz powiatowych w Nowym 
Targu. Sprawy budowlane będą sta- 
nowić w tej gminie znaczną część 
problemów, co wiąże się m. in, z 
planami organizacji turystyki. 


Finlandia w obliczu nowego kryzysu 


Przyczyna: sprawa przystąpienia do EWG 


HELSI"i"KI (PAP). Po wydarzeniach 
związanych z dalszym pełnieniem 
funkcji przez Urho Kekkonena Fin- 
landii zagraża nowy kryzys politycz- 
DY, tym razem związany z EWG. 
!\iepodpisanie umowy o strefie wol- 
nego handlu z EWG sprawiło, że eks
 
port fiński do W. Brytanii i Danii ob- 
łożony jest od nowego roku cłami w 
wysokości 13-18 proc. Przedstawicie- 
le największych przedsiębiorstw fiń
 
skich eksportujących swoje towary do 
obu tych krajów, w czarnych bar
 
wach przedstawili - w liście do mini- 
stra spraw zagranicznych Karjala
nena 
- sytuację gospodarki fińskiej. O5la- 
b:.en
e konkurencyjnosci fińskiego eks- 


portu grozi całkowitym uha mowa- 
niem inwestycji w wielu przedsiębior- 
stwach i dalszymi zwolnieniami 1 pra- 
cy, mimo dużego już bezrobocia. 


Drugie zadanie handlu w tym roku 
- to aktywniejsza polityka sprzedaiy. 
Przejawiać się ona będzie nie tylko 
w rozwinięciu nowoczesnego systemu 
reklamy i informacji o towarze, w 
popularyzowaniu popytu restytucyjnego 
i ułatwieniach przy wymianie używa- 
nych przedmiotów na nowe ale i w e- 
lastycznym prowadzeniu polityki ratal- 
nej i polityki posezonowej wyprzeda- 
ży. Silny nacisk położony będzie na 
poprawę obsługi klienta, lepszą orga- 
nizację pracy J')lacówek handlowych, 
rozszerzanie samoobsługi f preselekcji. 
Z wypowiedzi kierownictwa resortu 
Handlu Wewnętrznego f Usług wynika. 
że stworzone zostały wreszcie warun- 
ki pelnego wykorzystania tegorocZDPgo 
planu inwestycyjnego dla han:llu. 
(Dokoftczeni. tUI Itr. Z) 


Podziękowania za iyczenia 
noworoczne 


Wszystkim zalogom zakładów pra- 
cy i instytuCji, organizacjom par- 
tyjnym. zawodowym, społecznym i 
mlodzie
owym oraz osobom tJrtJwnt- 
nym, które nadeslaly życzenia z o
 
kazji Nowego Roku skladam tQ dro- 
gq ,erdeczne podziękowanie. 
1 sekretarz KC PZPR 
EDW ARD GIEREK 


Za życzenia z okazji Nowego Roku 
- zalogom zakladów pracy. instytu- 
cjom. organizacjom społecznym, 
.zkołom, wszystkim, którzy 1e nade- 
lIłali lub dożyli w Belwederze - w 
imieniu Rady Państwa i wla,nllm- 
serdecz?tje c1.ti
kuję 
Przewodniczący 
Racfy Państwa PRL 
HENRYK JABLOSSKI 


Wszystkim :cakladom pracy, instv- 
łucjom, arganizacjom politycznym. 
zawodowym, społecznym i mlodzie- 
żowym oraz olobom prywatnym. 
które przekazaly mi życzenia z oka- 
zji Nowego Roku 1973 .kladam ser- 
deczne podziękowanie. 
Prezes Rady Ministrów 
PIOTR JAROSZEWICZ 


E. Gierek przyjął 
St. T repczyńskiego 
WARSZAWA (PAP). 2 bm. Ed- 
ward Gierek przyjął podsekretarza 
stanu w MSZ, Stanisława Trepczyń- 
skiego, przewodniczącego XXVII se- 
sji Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych. St. Trepczyński po- 
informował I sekretarza KC PZPR o 
przebiegu obrad i dorobku sesji w 
umacnianiu pokoju i bezpieczeństwa 
międzynarodowego. 


Seria tragicznych wypadków i katastrof 


RZYM. Panujące od kilku dni fatal
 
ne warunki atmosferyczne we Wło- 
szech spowodowały śmierć wielu os6b. 
Na samej tylko Sycylii jest 10 śmier- 
telnych ofiar. Zer
:ane zostały połą- 
czenia telefoniczne, brakuje elektrycz
 
nofci. Wiele rzek i strumieni wystą- 


W piątek - 5 bm. w godzinach 14-16 


Pierwszy dyżur prawny w nowym roku 


I 


Naszą akcję porad prawno-publi- 

ystycznych rozpoczęliśmy jesienią 
1910 roku. Od telo czasu na 97 dy- 
turach gościliśmy łącznie 4195 oSQb, 
a w roku minionym na 44 spotka- 
niach - 2545 osób. Dla dokładności 
nalł..zy tu dopio;ać sporą, bo 98-050- 
bo\vą grupę tych. co z porad i in ter- 
"encji skorzystali podczas trzech 
wyja7dowT"ch spotkań z cyklu ,;Z 
pranem do wa.... - urządzonvch 
wspólnie z 7\\ Z:US i Radą Adwo- 
kacką w zakladach pracy Krakowa. 
Plerw!lizy tegoroczny - a dzie- 
wu:ćdziesiątv ó..my od początku ak- 
cji - dyżur odbędzie się w najblii- 


IZY piątek - 5 bm. w godzinach 
14-16 w budynku Redakcji przy ul. 
Wielopole 1 (drulie piętro. pok. Dl 
9). \V spotkaniu uczestniczą: radca 
prawny pisma. przedstawiciel pionu 
opieki społecznej - tym ran m l: 
Wydziału Zdrowia i Opieki Społ. 
Pr"ez. DRN KrGwodrza w Krakowie. 
a takie kompetentny reprezentant 
ZUS w Krakowi.... który udziela iu- 
formacji w sprawach nnt, emery- 
tur t zasiłków. Kompletu dopełniaj" 
dziennikarze - Eajmujący się luter- 
\\-encjami I publlcystyk
 apołenu". 
Nie Interweniujemy tylko w .pra- 
wach mieszkaniowych! 


piło z brzegów. R6wniez pozostałe te- 
reny Włoch dotknięte są ulewami i za- 
wieruchami. 
W prowincjach Mesyna I Enna na 
Sycylii zawaliło się wiele domów mie- 
szkalnych. W ich gruzach znalazło 
śmierć dziewięć osób, a 300 zostało po- 
zbawionych dachu nad Cłową. 
Liczba śmiertelnych ofiar powodzi w 
południowej części Włoch wzrosła do 
13 osób. 
Z okazji hucznie obchodzonego We 
Włoszech Sylwestra, poranionych zo- 
stało wybuchami petard ponad 150 osób. 
MEKSYK. W niedzielę w kilka se- 
kund po wystartowaniu z lotniska w 
San Juan runął do Oceanu Atlantyc- 
kiego samolot transportowy typu DC-7. 
Maszyna przewoziła żywność i lekar- 
stwa dla ofiar trzęsienia ziemi w Nika- 
ragui. Pięć osób znajdujących się na 
pokładzie samolotu zginęło. 
BONN. Nieznani sprawcy wtargnęli 
w nocy z Sylwestra na Nowy Rok do 
gmachu Muzeum Fryderyka Engelsa 
w Wuppertalu i podpalili go. Pożar u- 
dało się z1okali70wać. jednakże Imach 
muzeum został zDacznie uS7kod7.on
". 
SANTI..\GO. Autobus. którym z ro- 
zegnanefo meC1U powracała drużyna 
pilkar!;ka "Condor" i kilku kibiców 
(Dokofl.czente na Itr. 2) 


Intensywne dzialania bojowe w Wietnamie poludniowym 


Lotnictwo USA wznowiło 
bombardowania DR W 


4-godzinne spotkanie ekspertów w Paryiu 
LO
DYN, PARYZ. HANOI (PAP). Dowództwo amerykanskie w SaJgo. 
nie podało we wtorek do wiadomości, ze lotnictwo wojskowe USA wz.no- 
wiło bombardowania Wietnamu północnego na południe od 20 równo- 
leżnika o godzinie 13 czasu lokalnego. Jednocześnie rzecznik dowództwa 
l:'SA oświadczJ'ł, że samoloty amerykańskie wznowiły działania bojowe 
w 'Wietnamie południowJ'm w poniedziałek o godzinie 18 czasu lokalnego. 


Lotnictwo amerykańskie po 36-go- 
dzinnej przerwie atakowało we 
wtorek południowe prowincje DRW 
- Thanh Hoa. Quang Binh i okręg 
Vinh Linh. Jednocześnie okręty VII 
floty ostrzelały przybrzeżne rejony 
prowincji Nghe An i Ha Tinh. 
W DRW trwa ewakuacja ludności 
z terenów gęsto zamieszkałvch. 
Szczególnie wyraźnie obserwuje się 
to w Hanoi, opuszczonym już przez 
65-67 procent mieszkańców. 
Według doniesień agencji MTI z Ha- 
noi. czterej piloci samolotu amerykań- 
skiego zestrzelonego niedawno nad 
DRW, obejrzeli pod eskortą zniszczo- 
ne ostatnimi bombardowaniami 'dzielni- 
ce Hanoi. Jak oświadczyli później na 
konferencji prasowej. widok ogrom- 
nych spustoszeń poruszył ich do głębi. 
Jeden z zestrzelonych lotników, major 
Jefcot powiedział, że na mapach, jaki- 
mi posługiwał się, dzielnice mieszkalne 
oznaczone były jako obiekty wojskowe 
i był przekonany. że bomby z jego sa- 
molotu niszczą jedynie cele strategicz- 
ne. 


PARYZ. We wtorek o godz. 19.00 
czasu warszawskiego w podparyskiej 
miejscowości Choisy le Roi zakoń- 
cz}'ło się 4-godzinne spotkanie eks.. 
(Doko2\czenie na str. Z) 


Bitwa powietrzna samolotów 
izraelskich i syryjskich 
KAIR (P AP). W Damaszku ogł08ZOoi 
no komunikat dowództwa wojskowe- 
go. w którym podano do wiadomości
 
że we wtorek po południu samoloty 
syryjskie stoczyły bitwę powietrzną _ 
eskadrami samolotów izraelskich. Nad- 
ledały one z terytorium Libanu. Jeden 
samolot izraelski został strącony. Lot. 
nictwo syryjskie straciło również Je- 
den samolot. W związku z nalotem i. 
zraelskim zamknięto lotnisko cywilne 
w Damaszku. 
* 
Lotnictwo izraelskie zbombardowało 
we wtorek wczesnym popołudniem o.. 
bozy uchodźców palestynskich w Liba.. 
nie 


Uroczystość ialobna na Okęciu 


marynarzy poległych w Hajfongu 
przywiezione do Polski 
Pośmiertne odznaczenie 4 marynarzy z MI S ..Józef Conrad'
 


Ciała 


WARSZAW A (P AP). Z bm. na pokładzie polskiego samolotu przewlezlo.- 
ne zostały do kraju ciała czterech marynarzy poległych w wyniku zbom- 
bardowania polskiego statku handlowego MIS .,Józef Conrad" przez lot. 
nictwo (;SA w wietnamskim porcłe Hajfong. 


Uroczystość załobna odbyła się na 
płycie wa.rszawskiego lotniska Okęcir. 
Uczestni
yły w niej najbliisze rodzi- 
ny oraz pn;yjaciele i współtowarzysze 
pracy poległych: III oficera statku - 
Stanisława l\laliszewskiego. In mecha- 
nIka - Adama Kacz4)rowskiego, star- 
szego marynarza - Romana Dudka i 
stewarda Kazimierza Giertlera. W u- 
roczystości W'Li
li udział członkowie 
kierownictw Ministerstwa Zeglugi, 
lilSZ oraz PLO - armatora statku. de- 
legacje największych warszawskich za- 
kładów pracy, a także członkowie am- 
ba...ady DRW w Warszawie. 
przy dźwiękach mama iałobnego 
trumny ze zwłokami - wyniesione z 
samolotu na. barkach marynarzy 
spoczęły na katafalkach ustawionych 
na płycie lotniska - przed frontem 
kompanii honorowej WP. 
Zegnając w pełnych żalu słowach 
polelłych członków załogi ..Józefa Con- 
rada", minister ielluli - Jerzy Szopa 
podkreślił, że I rodzinami i bliskimi 


ma.ryna.ny, którzy oddali Iwe tyme na 
posterunku pracy, dzielili głęboki ból 
wszyscy pracownicy polskiej gospoda.r- 
ki morskiej I całe społeC'leństwo nUH- 
go kraju. W imieniu władz PRL I kie_ 
rownictwa resortu ielłu
 przekazał 
on rod
nom poległych najserdeezniej- 
sze kondolencje. 
Min. Szopa udekorował trumny ł 
członków ułGl1 polskiego statku przy- 
znanymi im pośmiertnie przez Rad, 
Państwa Krzyżami Kawalerskim!
- 
deru Odrodzenia Polski. 
Uczestnicy uroozystości doiyli u ka. 
tafalków wieńce i wiązanki kwiatowo 
Kompania reprezentacyjna WP oddała 
bonory wojskowe. Ceremonię na lotni- 
sku zakończyło odegranie "Międzyna- 
rodówki". 
Trumny przewiezione zostaną :& War- 
szawy do rodzinnych miejscowośei po- 
ległych marynarzy: Gdyni, Bytomia ł 
N owego Tarlu. Idzie w środę odbędą 
si
 uroczystości p6ll"Zebowe. 


Nie
wykla 
?nfer
ncja..l?rabOWa  


..:
 


'lo: 


&C_ -: 


: :,,'j;, , 


-::ł:-,
 -:' 


''-:_
  


,-., 
- 

 . 


...": 


_" 


r 
:) 
) 


; 


1 bm. W jednym :c 
praSOIl"a, 1&1 której 


:ł: ' 
paryskich szpitali odbyła się dD
t niel1.l:vkla 7conferencjG 
lczięli wdzial pTzt'dsta Idcit'le pro!!u oraz 5 chłopców uro
 
dzon]Jch tu w noc .yZwestrou"q. CAF - telefoto 


, 


-
 


-	
			

/00006_0001.djvu

			2 


DZIENNIK POLSKi 


n l iosenny styczeń 


Nr2 


mistyczne pr 


(Dokończenie ze stT. 1) 
Twierdzenia te opierają się zarówno 
o odpowieC.nie zobowiązanie Minister- 
stwa Budownictwa i Przemysłu Mate- 
riał6w Budowlanych, jak i o własne 
przedsięwzięcia MHWiU, spośr6d któ- 
rych wym
eDić naleiy przede wszystkim 
powołanie Międzywojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Budowlanego resortu 
:handlu. Będzie ono w pierwszym rzę- 
dzie montowało nowoczesne pawilcmy 
handlowo-usługowe, m. in. w małych 
miastach. 
Wartość usług, nadzorowanych przez 
MHWiU, wzrcśnie o ponad 1/5, co po- 
winno prz"nieść widoczną poprawę w 
zaspokojeniu potrzeb na tym polu. 


o 


Plan banC;lu wewn
trznego na 1Jr. 
określa się mianem plan u otwartego. 
ChodzI oto, aby w najbardziej ne- 
wralgicznych dziedzinach, w których 
ilościowa względnie asortymentowa 
podaż może być niedostateczna (np. 
meble, obuwie) - można było w to- 
ku roku dokonywać uzupełniających 
zakupów w przemyśle, koordynując 
plany zgodnie z rzeczywistymi po- 
trzebami. Takie podejście do proble- 
mu gwarantuje niezbędną elastycz- 
ność i operatywność handlu, który 
operuje już przecież coraz częściej 
na rynku konsumenta, a nie - jak 
to było 'W ciągu wielu lat - na rv'1- 
ku producenta. 


Gi e cementownie ruszają wcześniej 


Planowany rozwój budownictwa 
mieszkaniowego znacznie zwiększył 
rangę materiałów budowlanych. Na 
cement, wapno i gips czekają przed- 
siębiorstwa budowlane. Deficyt cemen- 
tu r6wnowaiony jest kosztownym im- 
portem W tej sytuacji każdy miesiąc 
przyspieszenia budowy wielkich ce- 
mentowni ma poważne znaczenie Ira- 
spodarcze. 
Trzy miesiace przed terminem zosta- 
ła oddana dQ eksploatacji wielka :::e- 
mento'l.vnia "Kujawy" zbudowana W 
Piechcinie, w woj. bydgoskim. .Jest 
to zakład o mocy produkcy jnej wyno- 
szącej 1,3 mln ton cementu rocznie. W 
br. oddana zostanie kolejna cementow- 
nia ..
owiny II", a w trakcie budowy 
są: "Małogoszcz" i "Warta". General- 
nym projektantem wszystkich nowych 
cementowni jest krakowskie Biuro 
Projektów Przemysłu Cementowo-Wa- 
pienniczego. Z okazji przekazania 


.C 
T£L t GRAF/e2NYM 
. <-. 5 "', V"d.cIt!.A.
 


Z ZAGRAl\-łCY 


(f) 3 .!\L-\RCA przybędzie do Egiptu 
minister spraw zagranicznych NRF, 
\Valter Scheel. Będzi
 to pierwsza wi- 
zyta szefa dypiomacji zachodnioniemie- 
ckiej w Egipcie. 
NA ZAPROSZENIE KC Komunisty- 
cznej Partii Kuby przybyła 1 bm. do 
Hawany znana amerykańska działaez- 
ka społeczna, członek KC Komunisty- 
cznej Partii Stan6w Zjednoczonych. 
Angela Davis. 
\V KAIRZE aresztowano czterech ob- 
cokrajowców: fotoreportera zachodnio- 
ni!'!mieckiego i trzech amerykańskich 
studentów. Zatrzymanym zarzuca się 
m. in. kolportowanie ulotek antyrzą- 
dowych. 
NA CAL rd: TERYTORIU11 NRF 
wesz
a w życie ustawa zakazująca 
v. oln:=!j sprzedaży broni małokalibrowej 
i m) śliwskiej. Zabroniona jest także 
sprzedaż amunicji. 
STANY ZJEDNOCZO
E dostarczą 
Au!.'tralii 24 myśliwce bombardujące 
typu ..F-Ul" - o zawarciu porozumie- 
nia w tej sprawie poinformował "New 
York Times.'. 
W KARLOVYCH V ARACH zmarł dr 
Franbszek Behounek. uczestnik drugiej 
wyprawy polarnej włoskiego generała 
Umberto Mobilego w 1928 r. 
Z KRAJU 


ŁAGODNA ZIMA umożliwiła budo- 
wniczvm rozpoczęcie budowy drugiego 
odcinka tzw. drugiej jezdni I5zosy za- 
kopiańskiej. Aktualnie prace trwają po- 
między Nowym Targiem i Klikuszową 
w kierunku Krakowa. gdzie wykonuje 
się nasypy pod drugą szosę, niweluje 
teren i pr-zygotowuje pod budowę no- 
wego mostu na Dunajcu. 


Komunikat 
Krajowej Loterii Pieniężnej 
Wobec ogromnego powodzenia, jakim 
się cieszy styczniowa KRAJOWA LO- 
TERIA PIENlĘZNA. przeznaczająca 
dla nabywców losów 14.000.000 zł - 
Polski Monopol Loteryjny uprzejmie 
prosi wszystkich Klientów o jak naj- 
wcześniejsze wykupienie losów - naj- 
później do 10 stycznia 1973 roku. 
POLSKI :rIONOPOL LOTEBYJXY 
Zamknięde drogi w Głogoczowie 
Wojewódzki Zarząd Dr6g Publicznych 
w Krakowie w uzgodnieniu z władza- 
mi terenowymi zawiadamia, że z po- 
wodu przebudowy włączenia drogi E-7 
do drogi dv:ujezdniowej Kraków-Za- 
k:-.7 me. zostaje zamknięty od dnia 8 1 
j :1 YI 1973 roku odcinek drogi Gło- 
gocz6w-Wadowice-Bielsko Biała w 
miejscowości Głogocz6w. Oznakowany 
objazd do Wadowic i Bielska Białej 
prowadzi przez .Jawornik-Sułkowice- 
Biertowice. Ponadto dla samochod6w o 
łącznym ci
żarze 10 t istnieje możli- 
wość objazdu przez Skawinę-Brzeini- 
cę-T(Jmice-Wadowice i odwrotnie do 
Kra kowa. 


123 


przed terminem do eksploatacji cemen- 
towni "Kujawy" dyrektor Biura mgr 
Stanisław Kajda odznaczony został 
Krzyżem Kawalersk;m Orderu Odro- 
dzenia Polski, a generalny projektant 
ini. Leszek Link i główny konstruk- 
tor inż. Jerzy Berski - Krzyżami Za- 
sługi. 
Kilka dni temu została podpisana 1.4- 
mowa z Danią, która dostarczy nam 
dwie cementownie-giganty o łącznej 
mocy produkcyjnej 6 mln ton. Zosta- 
ną one zbudowane na Opolszczyżnie i 
w Kieleckiem. (a) 


Spór An lin - Mulin 
. . 
DlerozslrzygolQly 
LONDYN (PAP). Zródła rządowe w 
Londynie podały, że premier Malty 
Mintoff odmówił przyjęcia 3,5 miliona 
funtów (około 8,2 mln dolarów), kt6re 
rząd brytyjski polecił wypłacić tytu- 
łem udziału Wielkiej Brytanii w opła- 
cie za utrzymywanie bazy wojskowej 
na wyspie 3.5 mln funtów miało byc 
opłatą za pierwsze 3 miesiące 1973 r. 
* 


I ł! mysl pOTozumienia między Wiel- 
" ką Brytanią 1 Maltą z u.b. rokIt, 
roczna oplata za bazę wynosi 14 milio- 
naw funtów - z czego 5 milionów fun- 
tów (11,75 mln dolarów) zgodziła 'Iię 
pOkryć Wielka Brytania. Resztę wpla- 
cają inni członkowie NATO. Dom Min- 
tol! domagał się ostatnio. aby Toczna 
oplata zostala .zwiększona o 10 proc. 
W związku Z wPTowadzeniem płynne- 
go kUTSU funta szteTlinga, co nastąpi- 
lo już po podpisaniu układu. 
Rząd brytyjski zapowIedział, że nie 
zapłaci ani pensa więcej niż uzgodnio- 
ne zostało w ub. Toku i że jeśli wyco- 
fa z wyspy 280Q żołnieTzy bTyty;ski('h, 
to w pTzeciwieństwie do tego, co dzia- 
lo się w ub. Toku już nie przyśle ich 
z powrotem do bazy na Malcie. W 
Lond-ynie jednak uważa się, że inne 
kraje czlonkowskie NATO zechcą b]Jć 
może POkTYĆ żqdanq doda-tkowo przez 
premieTu fifint!Jffa sume 1,4 mln fun- 
tów. 


Starcie na granicy 
irańsko
ira
kiej 
KAIR (PAP). Iracka agencja praso- 
wa podała, że w starciach jakie od 
trzech dni toczą się na granicy irań- 
sko-irackiej zabitych zostało dwóch 
żołnierzy irackich a czterech odniosło 
rany. Agencja stwierdza, że odpowie- 
dzialność za sytuację na granicy pono- 
si Iran. 


Ostrzeżenie Komendy Główr.
j 
Straży Pożarnych 
WARSZA WA (PAP). Komenda Głów- 
na straży Poiarnych w specjalnym ko- 
munikacie ostrzegawczym zwraca uWa- 
gę na konieczność zachowywania dale- 
ko posuniętych środkćw cstrd:no::ci, 
szczególnie na terenach wiejskich, w 
obej
ciacb gospodarczych i na obsza- 
rach leśnych. Długotrwal)- brak 0[3.- 
dów atmosferycznych stworzył bowiem 
Iroźn1\ sytuację pożarową. N'iebezpie
 
czenstu o zwiększone jest przez fakt, iż 
w użyciu znajduje si
 szereg niena- 
leżycie zabezpieczonych i często znaj- 
dującyeh się W złym stanie prowizory- 
cznyeh urządzeń ogrzewczych. \\' o
 
statnich dniach odnotowano na terenie 
kraju g-w-aitowny wzrost poiarów. W 
okresie od 30 grudnia do l stycznia 
zginęło wskutek poiarów 10 osób, a 13 
uległo ciężkim obraieniom 


Towarzyszowi 


Józefowi KLASIE 


I sekretarzowi Komitetu "oje- 
wódzkiego PZPR 
wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 1L..\_TKI składa 
EGZEKUTYWA 
KO
nTETU 
WOJEW()DZKlEGO 
PZPR 


Towarzyszowi 


Józefowi KLASIE 


I sekretarzowi Komitetu Woje
 
wódzkiego PZPR 
składamy vvyrazy serdecznego 
współczucia l: powodu śmierci 
)OIATKI 


PODSTAWOWA 
ORGANIZACJA 
PARTYJ
A. 
RWA ZAKŁADOWA 
I PRACOWNICY 
KW PZPR 


S. t p_ 


MIECZYSŁAW MIGAS 


naj droższy i niezastąpiony Mąż. 
Tatuś, Syn i Dziadziuś, opatrzony 
sw. sakramentami odszedł od na
 
na zawsze dnia 30 grudnia 1972 r, 
w wieku 56 lat, pozostawiając nas 
w głębokim smutku 1 łalu. 
Msza ŚW. żałobna przy zwłokach 
odprawiona zostanie w koścfe:e 
parafialnym św. Mikołaja w Kra- 
kowie, w czwartek ł stycznia 
1973 r.. o godz. 11. 
Odprowadzenie Zmarłego na 
miejsce wiecznego spoczynku \\- 
grobowcu rodzinnym odbędzie się 
w t
-m samym dniu o godz. 12, 
na cmentarzu Rakov.1.ckim. 
Zona. córki, matka. ztE:clowle 
l wnuczka 


Rozmowy ekspertów w Paryżu 
(Dokoftczeme ze str. l) 
pertów delegacji północnowietnam- 
skiej i amerykańskiej. 
\Ytorkowe rozmowy ekspertów zapo- 
czątkowały nową rundę rokowań ame- 
rykańsko-pólnocnowietnamskich. W 
czwartek odbędzie się k::>lejne, ple- 
narne posiedzenie paryskiej konferen- 
cji w sprawie Wietnamu, a w ponie
 
działek (8 bm.) wznowią poufne rozmo- 
wy specjalny doradca delegacji DRW. 
Le Duc Tho i specjalny doradca pre- 
zydenta USA, Henry Kissinger. . 
Tymczasem prezydent Francji Pom- 
pidou ujawnił, że dokonał wymiany 
korespondencji z prezydentem Nixo- 
nem na temat Wietnamu. 


S
ria tragicznych wypadków 
i katastrof na świecie 
(Dokończenie ze str 1) 
łącznie 38 osób - przełamał ba.rierę 
mostu na rzece Chimbarongo. niedale- 
ko miejscowości San Fernando w Chile 
i natychmiast zatonął. Policja uratowa- 
ła 8 osób i wyłowiła 26 zwłok. Do- 
tychczas nie odnaleziono zwłok 4 osób. 
LONDYN. W W. Brytanii szaleje e- 
pidemia grypy. Według oficjalnych d
- 
nych tylko w ostatnim tygodniu gru- 
dnia zmarło na grypę 196 os6b. 
10:r\DYN. Według doniesień agencji 
Reutera z Nikaragui, oddziały policji 
systematycznie przeczesują ruiny 1\'1 a- 
nagui oraz odstrzeliwują koty i psy z- 
obawy przed rozszerzeniem się epidemii 
wścieklizny. Jak powiedział przewod- 
niczący Czerwonego Krzyża Ni1:taragui 
Jorge Cardenas, zanotowano kilkana- 
ście wypadków pokąsania ludzi przez 
zarażone wścieklizną psy i kotv. 
NOWY JORK. W pobliżu Edmonton 
- stolicy kanadyjskiej prowincji Al- 
berty - rozbił się !!:amolot transporto- 
wy "Boeing-70'i" należący do kanadyj- 
skiego Towarzystwa Lotniczego "Pac i- 
Hc 'Western Airlines". Samolot leciał z 
Toronto do Ed1Vonton. Katastrofa na- 
stąpiła w warunkach szalejącej śnie- 
życy, gdy siła wiatru dochodziła do 
100 km na godz. 5-osobowa załoga i 
jedyny pasażer ponieśli śmierć. 


S. t Po 


. 


MICHALINA 


I I 


Z KOSTRZYXSKlCH 


KOBAKOWA 


wdowa po W1adysławie, najlep- 
sza Matka 1 Babcia, zmarła po 
długich cierpieniach dnia 30 grud- 
ma 1972 r., w wieku 91 lat. 
Pogrzeb odbędzie się \V Krako- 
wie z kaplicy na cmentarzu Ra- 
kowickim, w cZWartek 4 styczma 
1973 r., o godz. u.30 - o czym 
zawiadamiają pozostali w smutku 
s
.n. synowa. wnuk z toną 


s. t p. 


Stanisława ĆWIKLIK 


naj ukochańsza SIostra i CiocIa 
emerytowana nauczycIelka, zmar
 
ła nagle w Krakowie dnia :.!6 
grudnia 1972 r., w wieku 62 1st. 
Uroczystości pogrzebowe odbe- 
dą się w środę 3 stycznia 1973 
r.. o godz. Ił. w Lutnej, pow. 
gorl1ckl - o czym z głębokIm 
żalem zawiadamia 


rodzina 


W czoraj powtórzyła się 
sytuacja z pierwszego 
dnia nowego roku. Adwek- 
cja ciepła wespół z efek- 
tem fenowym sprawiły, :te 
w Polsce południowej b}.ło 
w dzień ciepło jak na wio- 
snE:, a w Nowym Sączu, któ- 
ry jest najbardziej czuły na 
efekt feno\\'y temperatura 
podskoczYła o godz. 15 do 
12 stopńi. A oto temperatu- 
ry z godz. 13: Nowy Sącz. 
Tarnów. Bielsko 10 st. Katowice, Muszy- 
na, Racibórz 9, Częstochowa 8. Kielce 7, 
Zakopane 6, Hala Gąsienicowa, Kraków 
4, Kasprowy Wierch -2, Przemyśl 7. Rze- 
szów 9, Kłodzko 6, SnieZka -l, Wroc!aw 
10, Poznań 2. Bydgoszcz l, L6dt 7, Za- 
mość 9, Lublin 7, Warszawa 4, Biały- 
stok 3, Suwałki -1, Ol
ztyn, Gdańsk 2, 
Ustka O, Koszailn. Kołobrzeg -1, Szcze- 
cin, SWinoujście -2. Europa: Berlin -2. 
Kopenhaga -3, Oslo 5, Sztokholm -l, 
Helsinki 2, K1j6w 6, .Jałta 9, Sofia l, Ti- 
rana. Bukareszt 6, Belgrad 7. Budapeszt, 
Wiedeń 2, Praga O. Rzym 12. Madryt 5, 


C .. 
. 
 
- ::;: 
-;. .\
 


4 

 


3 I 1913 r. 


Lizbona 8, pary:t 3, Bruksela 4, Lond'ln 
6, Dublin 11, Re:rkjavik -3, Spitsbergen 
-16. 
polska pozostaje nadal pod wpł
.'.'em 
\\ yżu znad Morza Czarnego. C? oaje ad- 
wekcjE: ciepla i silne wiatry fenowe (m. 
lD. halny w Tatrach). powodujące dodat- 
ko\\e adiabatyczne nagrzewanie się po- 
wIetrza. Na dZIŚ Krako" <;kle Biuro Prog- 
noz przewiduje: BezchmurnIe lub zachmu- 
rzeme niev."ielkie, ra!1O miejscami mgli- 
sto. Temp
ratura maksymalna od 5 do 
11 st., minimalna VI nocy od O do -5, 10- 
kalme spadek do -10. W Tatrach tempera- 
tura od -l do -5. Wiatry słabe l umiar- 
kowane. w Tatrach dość sIlne l porywi- 
ste z kierunków południowych. 
POKRYWA S:'\.IE.lSA: Kasprowy 2-1 cm, 
Morskie Oko 12, Lysa Polana 8, Jaworzy- 
na Krynicka 4. 
CISNIE
IE ATMOSFERYCZ
E w Kra- 
kowie na poziomie lotniska w Balicach 
z 2. l. godz. 13 751,4 mm (-3.1 mm w sto- 
sunku do dnia poprzedniego), spadek. 
Słońce wzeszło w Krakov.Ie o 1,39 
(szósty I ostatni najp6źniejszy wschód 
slońca), zajdzie o 15,51. Dzień jest dluższy 
o B min. 1 ma B godz. 12 mm. U dzień 
zimy. (z m) 


DZIENNIK SPORTOWY 


Przed mistrzostwami Europy 


Eliminacje zjazdowców w Zakopanem 


W Kotle Gąsienicowym na Kaspr!)- 
wym Wierchu. odbyła się druga eli- 
minacja zjazdowców przed mistrzo- 
stwami Europy. Tym razem czołowe 
juniorki i juniorzy kraju startowali 
w slalomie grgancie na trasie długości 


Zwycięstwo porskich hokeistów 
Reprezentacja Polski w hokeju na lo- 
dzie rozegrała w hali lodowej Wetzi- 
kon międzypaństwowe spotkanie ze 
Szwajcarią. Zwyciężyła Polska 5:2 (1:0, 
3:0, 1:2). Bramki zdobyli: dla Polski - 
Szeja w 19 min., Jaskierski w 22 mie.. 
Obłój w 23 min.. Batkiewicz w 33 min. 
Kopczyński w 56 min., dla Szwaj- 
carii - Jenny w 51 min. i Luethi w 
58 min. 


1* 
Na zaproszenie GKS przybyła do Pol- 
ski czołowa amatorska drużyna Ka- 
nady, akademicki mistrz tego kraju - 
University of Toronto "Varsity Blues". 
Pier'\,\'1;zy swój mecz w Polsce akade- 
micy z Toronto rozegrali w Katowi- 
cach z zespołem GKS. Pojedynek za- 
kończył się wynikiem remisowym 2:2 
(1 :2. 1 :0, 0:0). 


Rozmowa telefoniczna 
.z kpt Baranowskim 
Niebezpieczne wywrotki jachtu "Po- 
lonez" na Oceanie Indyjskim spowodo- 
wały konieczność bezpośredniej konsul- 
tacji konstruktorów jachtu z kpt Krzy- 
sztofem Baranowskim. Ostatnio odbyła 
się telefoniczna konferencja na linii 
Szczecin - Hobart. Trwała ona godzi- 
nę. Konstruktorzy szczecińskiej stoczni 
jachtowej wysłuchali szczegółowej opi- 
nii Krzysztofa Baranowskiego o jach.::ie 
i udzielili mu wskazówek dotyczących 
przygotowania "Poloneza" do dalszej 
podróży. 


Memoriał 
w nieco %mienionej formie 
l\lemoriał Czecha i l\1arusarzówny, 
czołowa impreza narciarska w Polsce 
(16-18 marca) rozegrana zostanie po 
raz pierwszy w nieco innej formie niż 
rlotychczas. Inaczej potraktowano dwu- 
bój klasyczny: konkurs skoków odbę- 
dzie się jako pierwsza konkurencia. 
różnica punktów zostanie tu przeliczo- 
na na czas i w następnym dniu za- 
wodnicy startujący w biegu otrzymają 
n umery startowe w zależności od za- 
jętego miejsca w skokach. 
Z dwóch otwartych konkurs6w sko- 
ków pierwszy rozegrany zostanie jako 
drużynowy, drugi będzie konkursem 
indy\\-idualnym. Tym razem obydwie 
dyscypliny - zjazdowa i klasyczna ro- 
zegrane zostaną w jednakow}-m czasie. 


1600 m i różnicy wzniesień 450 m. na 
której ustawiono 43 bramki. 
.Juniorki: l. J. Szczerba (WKS Zako- 
pane), 2. H. Cukierda (Snieika Kar- 
pacz), 3. J. Jarosz (Wisła-Gwardia Za- 
kopane), 4. E. Kurkowiak (Sta::-t Zako- 
pane), 5. J. Kram i B. Pierściecka 
(MKN Bielsko). 
.Juniorzy: l. J. Pawlica (S1\'"PTT Za- 
kopane), 2. K. Trześniak (AZS Za
o- 
pane), 3. L. Wykrota (KKS Bielsko), 4. 
B. Dudys (\1KN Bielsko), 5. B. Palu- 
szek (WKS Zakopane). 6. E. Przybyła 
(MKN Bielsko). 


Emonet %wycięiyła W Maribor:e 
W Mariborze (Jugosławia rozpoczę- 
ły się kolejne narciarskie zawody z cy- 
klu imprez alpejskiego Pucharu Swia- 
ta. We wtorek, w bardzo trudnych wa- 
runkach atmosferycznych, rozegra!lo 
slalom specjalny kobiet. Wyniki: 1) Pa- 
tricia Emonet (Francja), 2) Pamela 
Behr (XRF), 3) Rosi Mittermaier (NRF), 
4) Ranni Wenzel (Lichtenstein), 5) .Judy 
Crawford (ljSA), 6) Chrrsta Zecbmei- 
ster (NRF). 


Remis Ruchu w Kostaryce 
Przebywający na tournee po konty- 
nencie amerykańskim piłkarze Ruchu 
zremisowali w miejscowości Heredia w 
Kostaryce z miejscowym zespołem He- 
rediano 1:1 (0:0). Prowadzenie uzyskali 
gospodarz!'!, wyrównującą bramkę dla 
Ruchu strzelił w 78 min. z rzutu kar- 
nego Marks. 


W kilku wierszach 
. Belgijski kolarz Van Damme, je- 
den z faworytów tegoroczn
-ch pr
ela- 
jowych mistrzostw świata, dorzucił je
 
szcze jeden triumf - w zawodach. któ- 
re odbyły się wEsta \-ayer uzyskał on 
czas l :01.47 i wyprzedził rywali o po- 
nad minutę. Czwarty był Polewiak a 
siódmy Jakubowski. Polacy w.rka
ali 
dobrą formę. - 
. W rozegranym w poniedziałek me- 
czu piłkarskim o mistrzostwo ekstra- 
klasy angielskieJ zespół Newcast1e zre- 
misował z Leicester 2:2. 
. Jerzy Gorgoń wybrany został naj- 
lepszym sportowcem woj. katowickie.::o 
a J. Zapędzki sportowcem nr 1 Dol:1e- 
go Sląska. 
· Zeglarze jachtu ..Euros", którzy w 
pierwszych dniach grudnia ub. roku 
v:ypłynęli na S iVI "Czacki" z Gdyni 
znajdują się już w La Guaira - głów- 
nym porcie Wenezueli. 
. Uczestniczący w mistrzost\lr3ch 
Europy juniorów w szachach Jacek 
Bielczyk. po remisie z Finem Eero Ra- 
aste, przegrał w 5 rundzie z szachistą 
włoskim Vittorio Anceschi. 


Bogaty sezon lekkoatletów 


Polska lekkoatletyka, choć wiele 
straciła ze swego dawnego blasku, na- 
dal liczy się w sportowym świecie, ('ze- 
go dowodem m. in. szerokie kontakty 
międzynarodowe lekkoatlet6w oraz po- 
wierzenie Polsce organizacji w roku 
19i5 mistrzostw Europy. Odbędą się o- 
ne. jak wiadomo, w katowickiej hali 
sportowej. 
W tym roku rozegrane zostaną w na- 
szym kraju półfinały Pucharu Europ.). 
druż.yn kobiecych (4 sierpnra w War- 
szav.-ic) z udziałem repr. ZSRR. Buł- 
garii. Czechosłowacji, Szwecji i Pol- 
ski. W dniach 2-4 listopada, również 
w \Vanzawie odbędzie się Kongres Eu- 
ropejskiej :Federacji Lekkoatletycznej i 
fO!uropeJska sesja kalendarzowa. 
Połac)- startowa
 będą w Rotterda- 
mie w halowych mistrzostwach Euro- 
py. W roku 1973 Polska zmierzy się z 


drużynami Francji, Bułgarii. KRF i 
Rumunii; w dni8.ch 7-8 lipca w Pa- 
ryżu odbędzie się spotkanie pierwszych 
zespołów Polski i Francji. W tym sa- 
mym czasie v.. Polsce walczyć będą 
drugie druiyny tych kraj6w. 28 i 2:} 
lipca W Warszawie odbędzie się mecz 
Polska-Bułgaria w konk. kobiet i męż- 
czyzn. Na zakończenie sezonu, 22 i 23 
września w Vłarszawie rozegrane zo- 
stanie f;potkanie męż.czyzn Polska-KRF 
oraz trójmecz drużyn kobiecych Pól- 
ska-Rumunia--.KRF. 
Ponadto naszych reprezentant6w o- 
czekują wyst
py w rozgrywkach o dru- 
żynowy Puchar Europy oraz o Puchar py w lO-boju. Repr. USA przy- 
]ezdza na to
rnee po Europie i spotka 
się w lipcu m. in. z zespołami Polski. 
NRF i ZSRR. Nasi juniorzy rozegrają 
w tym sezo:rie kilka IXw:ażnvch spot- 
kafle
		

/00007_0001.djvu

			Nr2 


DZIENNIK POLSKI 


3 


, 


r . 


o gólny bilans minionego 
roku na arenie międzyna- 
rodowej jest bez 'U'qtpienia PO?JI- 
tywny i optymistyczny. Między 
Wschodem a Zachodem nastąpil 
dalszy, poważny krok na drodze 
do odprężenia. Upatrywać teqo 
nal eży przede wszystkim w pod- 
pisaniu ukladów między NRF a 
Związkiem Radzieckim i Polską, 
pOTozumieniu w sprawie Berlina 
zachodniego, unormowaniu sto- 
sunków między Niemieckq Repu- 


bliką Demokratycznq a Niemiec- 
ką Republiką Federalną, gdzie 
i- 
ły opozycyjne i negotywnie usto- 
sunkowane do wschodniej polity- 
ki Brandta zanotowaly porażkę. 
W takiej atmosferze mogło dojść 
do spotkania w Helsinkach, gdzie 
roZpoczęto rozmowy przygoto- 
wawcze do konferencji europej- 
skiej, a w Genewie kontynuowane 
są rokowania SALT. Również ID 
niektórych rejonach Azji rok 1972 
przyniósł stopniowe wygaszenie 


ognisk zapalnych. Nie można te- 
go, niestety, powiedziec o takich 
rejonach świata jak Wietnam czy 
Bliski Wschód. gdzie droga do u- 
normov'ania stosunków jest jesz- 
cze daleka. To samo odnosi się do 
Irlandii Pólnocnej. tego malego 
zakQtka Europy bijącego żalosne 
rekordy rozgłosu. W dzisiejszym 
dorocznym pTZeglądzie ..ŚWIAT- 
72" zamieszczamy najważniejsze 
wydarzenia i fakty minionych 
dwunastu m'iesięcy. 


Europa w centrum zainteresowania 


S tary kontynent zaliczyć należy do 
tych rejonów świata, o których w 
roku 1972 sporo się pisało i mówiło. 
Zarysowała się bowiem pomyślna 
wyraźna stabilizacja. wiele "punk- 
tów zapalnych.' zostało - miejmy 
nadzieję - bezpowrotnie zlikwido- 
wanych. Stało się to niewątpliwie za 
przyczyną krajów socjalistycznych. 
dążących w imię pokojowego współ- 
istnienia krajów o różnych ustro- 
jach politycznych do unormowania 
sytuacji w Europie. Obradujący w 
Pradze w dniach 25-26 stycznia 
19i2 r. Doradczy Komitet Polityczny 
państw Układu Warszawskiego z u- 
działem przywódców partii i rządów 
podpisał deklarację o pokoju, bez- 
pieczeństv.ie i współpracy w Europie 
rozpatrując jednocześnie przygoto- 
wania do konferencji europejskiej. 
Wiele st;rcznio'\\-ych postanowień do- 
czekało się już realizacji. 
I 


34 W Helsinkach 
W ieloletnie v,-ysilki państw socja- 
listycznych. w tym Polski jako 
Inicjatorki konferencji europejskiej, 
owocują. 27. VII Finlandia zapropo- 
nowała, aby 22 listopada rozpoczęły 
się wielostronne rozmowy przygoto- 
wawcze do europejskiej konfe>rencji 
w Helsinkach. Inicjatywę tę poparły 
32 kraje europejskie (z wyjątkiem Al- 
banii) oraz Stany Zjednoczone i Ka- 
nada. W ten sposób 22 listopada roz- 
poczęły się r€lZffiowy przygotowaw- 
cze. W trakcie dotychczasowych ob- 
rad osiągnięto istotny postęp w spra- 
wach organizacyjnych i procedural- 
nych. W wielu przemówieniach pod- 
kreślono konieczność jak najrychlej- 
szego zwołania konferencji euro
j- 
skiej. Szczególnie aktywną postawę 
zajmowała delegacja polska v.>ystę- 
pując z v..-ieloma inicjatywami po- 
pa:-tymi przez inne kraje. Od 16 Kru- 
dnia do 15 stycznia trwa przerwa w 
obradach plenarnych. Toczą się tyl- 
ko rozmowy dwustronne. 


Pokojowe dokumenty 
Rozpoczęciu rozmów przygotowaw- 
czych potrzebny był odpowiedni 
klimat. W ubiegłym roku zanotowa- 
liśmy sporo zaakceptowanych do- 
kumentów pokojowych, które stwa- 


rzając sprzyjającą atmosferę w 
ś\viecie. automatycznie rzutują na 
sytuację w Europie. 
. Akt o szczególnej doniosłości 
dla utrwalenia pokoju miał miejsce 
w Moskwie 10. IV, gdzie przedsta- 
wiciele 47 państw wszystkich kon- 
tynentów podpisali konwencję o za- 
kazie badań, produkcji i magazyn:J- 
\vaniu broni bakteriologicznej (bio- 
logicznej) i toksyn oraz ich zniszcze- 
niu. Jest to pierwszy krok w kie- 
runku rzeczywistego rozbrojenia. 
. 17. V dwuletnia batalia o ra- 
tyfikację przez Bundestag układów 
NRF z ZSRR i Polską zakończyła się 
przyjęciem przez parlament NRF 
obu układów. 
. Przedsta\".iciele rządów ZSRR, 
USA i W. Brytanii złożyli 18. V do- 
kumenty ratyfikacyjne układu o za- 
kazie umieszczania na dnie mórz i 
oceanów oraz ich głębinach broni 
nuklearnych i innej broni masowej 
zagłady. 
. 3. VI ministrowie wielkiej 
czwórki podpisali protokół końcowy 
porozumienia czteromocarstwowego 
w sprawiE' Berlina zachodniego, któ- 
re weszlo w Życie. 
. 21. XI rozpoczęciE' II etapu roz- 
mów USA - ZSRR SALT-II w Ge- 
newie. 
. ONZ przyjęła 1. XII rezolucję 
o niestoso\vaniu siły w stosunkach 


W USA 


p ierwsze miesiące roku 1972 prezy- 
dent USA Richard Nixon rozpoczął 
bardzo obiecująco. Wszelkie jego od- 
prężeniowe pociągnięcia cały świat 
przyjmował z wielką ulgą i nadzieją 
na przyszłość. Złożyły się na to: pier- 
wsza w historii podróż lutowa (17-28) 
prezydenta USA do Chin i nawiązanie 
w marcu w Paryżu stałych kontaktów 
dyplomatycznych; oficjalna wizyta 22 
maja w Moskwie i póżniej w Polsce 
(31 maja). 
Rozmowy moskiewskie zakończyły 
się podpisaniem wielu doniosłych do- 
kumentów. Przedstawiciele supermo- 
carstw oprócz wielu ważn:rch dwu- 
stronnych dokumentów r.awarIi i pod- 


Na kontynencie azjatyckim 


M inione dwanaście miesięcy przy- 
niosły zdecydowane odprężenie w 
pewnych rejonach kontynentu azja- 
tyckiego. Przede wszystkim pomyślnie 
zakończony został konflikt pakistań- 
sko-indyjski. 9. I powstała suwerenna 
Republika Bangla-Desz. Więziony przy- 
w6dca Ligi A wami szejk Madźibur 
Rahman został uwolniony i wybrany 
prezydentem Bangla-Desz. Po zakoń- 
czeniu krwawej wojny, trwające przez 
cały rok rokowania indyjsko-pakistań- 
skie ?rzyniosły porozumienie zawa!"te 
11. XII w sprawie Kaszmiru i DŻam- 
mu. 
Inny optymistyczny akcent to zakon- 
ezenie stanu wojny między Chinami i 
Japonią oraz nawiązanie stosunków dy- 
plomatycznych między tymi państwa- 
mi. Jest to wynik wizyty premiera Ta- 
naki, który 25. IX odwiedził ChRL. 
Nastąpił w:.ęc historyczny zwrot w 


stosunkach między zainteresowanymi 
stronami, dowodem czego było m. in. 
zaproszenie Czou En-Iaja do Tokio. 
Również pomyślne prognozy można 
snuć po wznowieniu kontaktów mię- 
dzy Koreą Południową a KRL-D. 5. 
VI trwające od 6 miesięcy w Panmun- 
dżonie rozmowy między przedstawicie- 
lami organizacji Czerwonego. Krzyża 
obu części Korei zakończyły się poro- 
zumieniem w sprawie porządku dnia 
konferencji plenarnej. Było to pierw- 
sze od zakończenia wojny koreańskiej 
w 1953 roku porozumienie między ty- 
mi krajami, akceptowane przez rząd 
KRL-D i administrację Korei Płd. 
5. VII Południe i Północ porozumia- 
ły się w sprawie zasad zjednoczenia 
Korei, a 4_ XI obie strony podpisały i 
osiągnęły dalsze porozumienie ,,0 skła- 
dzie i pełnomocnictwach komitetu ko- 
ordynacyjnego" Dialog trwa. 


ZSRR ma już 50 lat 


O statni miesiąc 1972 roku upłynął pod znakiem obchodów JubUeu
 
szow)'-cb - 50 rocznicy powstania Związku Radzieckiego. Nie 
t)"lko w ZSRR, ale również w wielu krajach świata. w tym w Polsce. 
obchodzono uroczyście tę histor}"czną datę. 22 grudnia w ramach cen
 
trałn} ch obchodów na Kremlu odbyło się uroczyste posiedzenie 
z udziałem dele
acji partyjno-rządowy,ch z 11 krajów socjalistycz- 
nych. mężów stanu krajów zaprzyjażnion;ych, delegacji partii komunł- 
stycznvch, robotniczych i socjalistycznych, związków zawodowych, or- 
ganizacii spoleczn) ch z wielu krajów wsz:ystkłch kontynentów. KRAJ 
RAD WKROCZYŁ W 51 ROK ISTXIE:SIA! 


międzynarodowych i wypO\viedziała 
się za zwołaniem światowej konfe- 
rencji rozbrojeniowej. 


NRD i NRF 


N a przychylny klimat w Europie 
i rozpoczęcie rozmów przygoto- 
wawczych w Helsinkach w poważ- 
nym stopniu wpłynęły kontakty ja- 
kie pomyślnie układały się pomi ę- 
dzy !\I""RD i NRF. Ukoronowaniem 
wielomiesięcznych wysiłków bylo pa- 
rafowanie 8. XI w Bonn układu o 
podstawach stosunków między NRD 
a NRF, fundamentu stosunków mię- 
dzy tymi krajami. 
Polityka wschodnia Brandta zy- 
skała sobie wielu zwolenników w 
NRF. czego dowodem jego zdecydo- 
wane zwycięstwo wyborcze 19 listo
 
pada i wybor na kanclerza w dniu 
14. XII. 
Również wzrosła ranga NRD w 
świecie, z którą już wiele państw na- 
wiązalo stosunki dyplomatyczne. u- 
czyniły to również pierwsze kraje 
N ATO (Belgia, Włochy, Holandia). W- 
ich ślady mają pójść kraje konty- 
nentu amerykańskiego: Urugwaj, Pe- 
ru. Jednocześnie NRD została przy- 
jęta do UNESCO i przyznano jej 
status obserwatora w ONZ. A decy- 
zja przyjęcia NRD i NRF do tej or- 
ganizacji może zapaść już w tym 
roku. 


. 


- 


mieszane 


pisali porozumienia stwarzające opty- 
mistyczne perspektywy w świecie, a 
dotyczące: zapobiegania incydentom na 
otwarty'm morzu i w przestrzeni po- 
wietrznej nad nim; ograniczenia zbro- 
jeń strategicznych (SALT); podstawo- 
wych wzajemnych stosunków mi
dzy 
ZSRR l USA. Szef państwa amery- 
kańskiego nie omieszkał jednocześnie 
zaprosić przywódców ZSRR do USA. 
R6
.rnież rozmowy warszawskie prz v - 
niosły korzyści: podpisanie konwencji 
konsularnej USA - Polska; utworze- 
nie wspólnej komisji do spraw handlu. 
E. Gierek, H. Jabłoński i P. Jarosze- 
wicz odwiedzą USA. 
Po zakończeniu wojaży Nixon podjął 
się równocześnie pr6by rozwiązania 
najbardziej palącego problemu 
wietnamskiego. Podjął się na tyle. ile 
mu potrzeba było do odniesienia bez- 
spornego zwycięstwa w wyborach pre- 
zydenckich 8. XI. 
Rozpoczęte 1. II w Paryżu poufne 
rozmowy wietnamsko-amerykańskie 
trwały z krótszymi lub dłuższymi 
przerwami do końca ub. r. 
31 października miało został: pod- 
pisane wcześniej uzgodnione oficjalne 
porozumienie USA - DRW, zawarte 
22. X przez ministrów spraw zagra"li- 
cznych obu stron w Paryżu. Niestety 
T:SA zaczęły odwlekać swą decyzję, 
tłumacząc się trudnościami stawiany- 
mi przez Sajgon oraz wyjaśnieniem je- 
szcze pewnych "dwuznaczności". W 
praktyce znaczyło to stosowanie tak- 
tyki ..z pozycji siły", wznowienie ma- 


Polskie dialogi 


U biegłoroczny sezon polityczny w 
polskiej dyplomacji był bardzo 
oŻY'ń'iony. Nasi mężowie stanu 
spędzili wiele czasu na wizytach i 
rozmowach w krajach zarÓwno so- 
cjalistycznych jak i kapitalistycz- 
nych. Niezależnie od stosunków go- 
spodarczych d\\-ustronnych, głów- 
nym celem tych wizyt było omówie- 
nie spraw związanych z bezpieczeń- 
stwem i pokojem w Europie. Ten cel 
został częściowo zrealizowany, czego 
dowodem było rozpoczęcie rozmów 
\ ... ":"Q)...
..
 
, .:. '-  


" 
.-j 


fi 


r. 


.:
. 


,;\. 


. 
 
- 
'.. 
ł 
 


ł 


:,. -.- _.':
"< 
.-:::j 


sienie wizy. między obu krajami (19. 
VII). W tym samym miesiącu bawił on 
w Norwegii. W lipcu zakończył wizytę 
w Bukateszcie (podpisanie umowy o 
ustanowieniu ośrodk6w kulturalnych 
w Warszawie i Bukareszcie). Następnie 
S. Olszowski odwiedził Bułgarię. 13 
września przebywał w Bonn. gdzie na- 
stąpiło nawiązanie stosunków dyplo- 
matycznych z .l'\RF, następnie 18. IX 
przeprowadził rozmowy z W Rog
r- 
sem w Wasz) ngtonie (ciąg dalszy wy- 
miany poglądów zapoczątkowanych w 


'"""'W:- . 


\'--' 


.;Ą' 


' O:: 
.. # 


." 
. 


,:-:' 


- , 


-.L...
. 


..'.:- 
 .:::....;.::... ..: .,..... 


W listopadzie bawila w Sofii z oficjalną 1rizytą przyjaźni polska delegacja 
partyjno-rzqdou.a. Na zdjęciu: Edward Gierek w rozmowie z TodoTem Ziu:- 
kou'em. 


przygotowawczych do konferencji 
europejskiej w Helsinkach. 
Najważniejszą wizytę złożył 2. X w 
Paryżu Edward Gierek. B)-ły to rozmo- 
wy bardzo pożyteczne i korzystne dla 
obu stron i zbliżyły jeszcze bardziej do 
siebie oba kraje. W dowód uznania 
polski przywódca otrzymał Wiel!
i 
Krzyż Orderu Legii Honorowej. Pod- 
pisane zostały dwa ważne dokumenty: 
wspólna deklaracja o przyjaźni i 
współpracy oraz 10
letni układ o 
współpracy gospodarczej, przemysło-' 
wej i naukowo-technicznej. 
1972 rok był także bardzo pracowity 
dla szefa polskiej dyplomacji - mini- 
stra S. Olszowskiego. W czerwcu ba- 
wił on W Austrii. podpisując 5-le+nią 
umowę o współpracy kulturalno-nau- 
kowej. Wynikiem tej wizyty było znie- 


. 
uczucia 


sowych bombardowań Hanoi i Hajfon- 
gu. 
Tak więc rok ubiegły nie przyniósł 
końca tragedii wietnamskiej. a wybor- 
cę ame-rykańskiego musiało opanować 
mieszane uczucie, głosując bowiem za 
Nixonem miał na myśli nie tylko mę- 
ża stanu, który nawiązał współpracę z 
ZSRR czy kontakty z ChRL, ale chce 
również położyć kres rozlewowi krwi 
w Indochinach. 


Warszawie), przyjęty został przez pre- 
zydenta Nixona i rozmawiał z K. 
Waldheimem. 
23. X premier Jaroszewicz przeby-.vał 
w Sztokholmie, gdzie Polska i Szwecja 
uzgodniły tekst wieloletniej umowy 
handlowej. 
Polskie delegacje odwiedzały r6wnież 
inne kontynenty: delegacje Sejmu ba_ 
wiły w Japonii (maj) i w grudniu 
. 
Indiach oraz Mongolii. 
Wiceminister spraw zagranicznych W. 
Czyrek przebywał w maju w Islandii 
i na przełomie czerwca i lipca w An- 
karze, a wicepremier K. Olszewski W 
czerwcu w Teheranie. 1., VII zakończy- 
la wizytę w USA grupa przewodniczą- 
cych miejskich rad narodowyrh z P31_ 
ski. Zapoznano się z problemami miej- 
skimi różnych miast amerykanskich. 
Zagraniczn)' dialog Polski nie ogra- 
niczał się tylko do wizyt. Gościliśmy 
bowiem r6wnież wiele osobistości. W 
czerwcu przebywał w Polsce, w tym 
również w Krakowskiem. Fidel Castro. 
który zaprosił E. Gierka i P. Jarosze- 
wicza do Hawany. W tym samym 
miesiącu przebywał w Warszawie pre- 
zydent Tito z wizytą przyjaźni (pod- 
pi!'anie nowej umowy handlowej i kon- 
sularnej). W lipcu podejmowa1iśmy 
ministra spraw zagranicznych Indii S. 
Singha, a we wrześn:u premiera Ma- 
lezji, w październiku rządową delega- 
cję KRL-D i w listopadzie ministra 
spraw zargani-cznych Bengalii Azada. 


W ONZ-zmiany 


O _ d 3 stycznia "parlament świata" 
Organizacja Narodów Zjedno- 
czonych, kierowana jest przez nowego 
sekretarza generalnego - Austnaka 
Kurta Waldheima. który zajął stano- 
wisko po U Thancie. W pierwsz
b o- 
ficjalnych w}stąpieniach dał się on 
poznać jako zwolennik polityki odprę- 
żeniowej w stosunkach Wschód - Za- 
chód. 
W czasie jednorocznej kadencji wy- 
kazał się aktywną działalnością dyplo- 
matyczną wiele podr6żując. Międ"?:y 
innymi w sierpniu bawił z wizytą w 
Chinach. Wcześniej odwiedził Związek 
Radziecki i Polskę. Korzystając z po- 
bytu w naszym kraju zwiedził ziemię 
krakowską i oświęcimską. 
W minionym roku wprowadzono i- 
!'totną innowację: po raz pierwszy w 
historii ONZ. 28. I odbyło się posiedze- 
nie "wyjazdowe" Rady Bezpieczeństwa 


W Kosmosie - "tłok" 


R o
 1
7
 moż.na na pewno nazwać 
r-ownlez ..rokiem kosmicznym". 
Przeprowadzono wiele eksperymentów 
i wystrzelono dużo pojazdów kosmicz- 
nych. Już 21 lutego "Łuna-20" wylądo- 
wała na Księżycu po raz pierwszy w 
okolicy górzystej. Rozpoczynając nowy 
rozdział w badaniach Srebrnego Glo- 
bu powróciła ona na Ziemię 23 lutego 
z próbkami pobranymi z Księżyca. 27. 
III ZSRR wystrzelił stację kosmiczną 
,.Wenus-S" o wadze 1180 kg. W lipcu 
zblizyła się ona do planety Wenus i 
przeprowadziła pomiary naukowe. 
W ramach radziecko-francuskiej 
współpracy za pomocą jednej rakiety 
nośnej wystrzelono w ZSRR kolejnego 
satelitę łącznościowego ,.Mołnia 1" 
oraz niewielkiego francuskiego sate- 
litę "Mas", 


16. IV nastąpił start "Apolla-16" na 
Księżyc (powrót 27. IV). Drugie obs"'r- 
watorium kosmiczne ..Prognoz-2". któ- 
rego celem było badanie zjawisk za- 
chodzących na Słońcu, wystrzelono w 
ZSRR 29. VI. 


Dla uczczenia 500 rocznicy urodzin 
polskiego astronoma, wielkie obserwa- 
torium orbitalne ..Kopernik" wystar- 
towało w Kosmos 21. VIII z Przylądka 
Kennedy'ego. 30. IX znalazł się w Ko- 
smosie sputnik telekomunikacyjay 
..Molnia-2" . 


Udanym startem na Księźyc ..Apol- 
la-17" w dniu 7. XII Amerykanie za- 
kończyli cykl badań objętych progra- 
mem ..Apollo". W tym samym mies
ą- 
cu w ZSRR wystrzelono 540 sputnik z 
serii ..Kosmos". 


na kontynencie afrykańskim w stolicy 
Etiopii - Addis Abebie poświęcone 
rasizmowi i kolonializmowi. 
W uznaniu wielkiego wkładu Polski 
w prace ONZ spotkało nasz kraj wy- 
r6żnienie. 20. IX na inauguracyjnym 
posiedzeniu 27 sesji ONZ, wicemini- 
ster Stanisław Trepczyński wybrany 
został przewodniczącym Zgromadzenia 
Ogólnego. Po raz pierwszy w historii 
ONZ Polak na takim stanowisku. Były 
stały przedstawiciel Polski w O!\Z 
amb. B. Lewandowski znalazł r;ię 
wśród nowo mianowanych przez K. 
Waldheima wyższych urzędników Se- 
kretariatu ONZ i 27. III objął sta:1O- 
wisko podsekretarza do spraw zebrań 
i konferencji. 


Zamachy 


. 13 I zamach stanu w Ghanie - 
władza w rękach tzw. Rady Odro- 
dzenia Narodowego (wojskowi i poli- 
tycy cywJni) . 19 III armia przeję- 
ła władzę na Madagaskarze . 26 X 
wojsko dochodzi do głosu w Daho- 
meju . 16 II w Ekwadorze władzę 
przejęła junta wojskowa. a 4 XII w 
Hondurasie . 22 II zamach stanu w 
Księstwie Katar . 5 IX tragedia po- 
lityczno-sportowa roku 1972 - za- 
mach komandosów palestyńskich 
"Czarny Wrzesień.' na wioskę olim- 
pijską zginęło 9 zakładników 
izraelskich, 5 terrorystów, pilot i po- 
licjant. 


Op'racowali: 
KAZnnERZ FORTU
A 
JÓZEF 
IEPOKÓJ 
JOZEF PAŁKA
		

/00008_0001.djvu

			4 


, 


c 


DZIENNIK POLSKI 


Do 1975 roku - 2644 nowe mieszkania 


Powiat krakowski stawia na budownictwo indywidualne 


Powiat krakowski spełnia szczególnie wobec miasta rolę bardzo 
ważną nie bez kozery zwykło nazywać się go - ..zielonym spichle- 
rzem Krakowa". W ostatnim okresie nastąpił tu również dynamicz- 
ny rozwój przemysłu. Tak jak wsz;
dzie borYk.a się powi.at z ni
wy- 
starczającą ilością mieszkań dla osob zatrudmonych w mstytucJach 
i zakładach pracy. 


Program rozwoj u budownictwa mie
 
szkaniowego jest ambitny i zakłada, 
by w roku 1900 każdy z zamieszkują- 
cych na terenie powiatu mógł dyspo- 
nować 1 izbą. W roku minionym prze- 
widywano oddanie do użytku ponad 
800 nowvch mieszkań. Z tytułu bu- 
downich
"a rad narodowych zrealizo- 
wano z kilkumiesięcznym wyprz.edze- 
niem 2 budynki mieszkalne łącznie o 
40 mieszkaniach w Wieliczce. Pewne 0- 
p6źnienia ma budownictwo spółdziel- 
cze, dwa budynki mieszkalne o 60 mie- 
szkaniach jakie buduje się w Zabier7.o- 
wie oddane zostaną dopiero vu: roku 
bieżącym. oddano natomiast 3 nowe 
bloki w Wieliczce. W powiecie krakow
 
skim główny nacisk kładzie się jed- 


Nowe eksponaty 
dla Instytutu Archeologii UJ 
Pisaliśmy ostatnio o cennych ekspo- 
natach jakie otrzymało krakowskie 
Muzeum Farmacji w darze od British 
i Yorkl>hire Museum. Inicjatorem akcji 
był p. Władysław Włoch zamieszkujl'ł- 
cy w Wielkiej Brytanii. 
Jak dowiadujemy się interesujące 
eksponaty przekazał on także do zbio- 
rów Instytutu Archeologii Uniwersy- 
tetu Jagiellońskiego. Kustosz Działu 
Archeologii Yorkshire Museum ofiaro- 
'Wał Instytutowi czaszkę znalezioną na 
terenach byłego cmentarzyska rzym- 
skiego w Yorku. Z własnych zbiorów 
p. Violet Włoch wraz z mężem ofia- 
rowała cenne eksponaty - kostki mo- 
zaiki z obozu rzymskiego, dwie brą- 
zowe monety rzymskie z okresu pano- 
wania cesarza Konstantyna oraz bro
 
szury dotyczące miejsc znalezienia po- 
Wyższych zabytków. 
Państwo Violet i Władysław Włocho- 
'\1."ie byli r6wnież inicjatorami akcji o- 
fiarowywania zabytków przez muzeA 
Wielkiej Brytanii dla muzeóW polskich 
w roku 1948. (ak) )f 
:ł

 
."
 

 :: ::..
. ._
 

. 


\ 
 ,,'- 


I żyCzy 
wszystkim PT 
Klientom 
wszelkiej 
pomyślności 


" - /
 

 
..;;:- l 
- - " , 
. 
 " 
\
. - 

\, 

'" 


w NOWYM 
1973 ROK U 


nak na szybki rozwój budownictwa in- 
dywidualnego. Dość powiedzieć, iż w 
chwili obecnej na terenie powiatu bu- 
duje się 1000 domków jednorodzinnych. 
W sumie do końca obecnej pięciolat- 
ki przewiduje się oddanie 2644 nowych 
mieszkań. W bieżącym roku rozpocznie 
się tei budowę 6 bloków mieszkalnych 
w Skawinie; przekazanie kluczy mie- 
szkańcom tych bloków nastąpi już w 
roku następnym. Jednocześnie przygo- 
towuje się w Skawinie nowe tereny 
dla budownictwa uspołecznionego (na 


XII ogólnopolski konkurs 
piosenki radzieckiej 
Jak co roku, ogłoszony został przez 
Towarzystwo Przyjażni Polsko-Radzie- 
ckiej ogólnopolski konkurs na najlep- 
sze wykonanie piosenek kompozytorów 
radzieckich. '\V konkursie mogą bra.? 
udział piosenkarze - amatorzy powy- 
żej 16 roku życia: soliści i małe zespo- 
ły wokalne (do oktetu włącznie). 
Uczestnicy zobowiązani są do przy- 
gotowania 2 piosenek. wykonywanych 
po polsku lub po rosyjsku. 

liminacje powiatowe i miejskie od- 
będą się w lutym zaś wojewódzkie w 
marcu 1973 r. 
Klub TPP-R, Rynek Gl. 20 (telefon 
210-97, 248-98) udziela informacji. udo- 
stępnia materiały oraz przyjmuje zgło- 
szenia kandydatów z terenu Krakowa 
do 15 stycznia br. 


osiedlu Korabniki ID), zaś W Wielicz- 
ce na osiedlu Sienkiewicza n oraz dla 
budownictwa indywidualnego (na ,:>sie- 
d1u Lekarka n). Na tym terenie jest 
obecnie ok. 200 działek budowlanych; 
w roku przyszłym dalszych 300 dzia- 
łek przekazanych zostanie tym, którzy 
reflektują na własny domek. Podobne 
tereny pod budownictwo indywidualne 
przygotowuje się w Skawinie, w rejo- 
nie Samborka. (ak) 


WOJCIECH HYDZIK 
przewodniczącym Prezydium 


Pierwsza sesja 
DRN Sródmi iei. 
\"czoraj w sali obrad Prezydium 
BN m. Krakowa odbyla się pierw- 
sza zwyczajna sesja DRN Śródmie- 
ście. otworzył ją przewodniczący 
Prezydium RN m. Krakowa Jerz)' 
Pękala, zaś jej tematem były głów- 
nie sprawy organizacyjne. Z przyłą- 
czonvch do Śródmieścia terenów by- 
łvch 
 dzielnic Z\\ierzyńca i Klepa- 
r
a dokooptowano do składu Rady 
23 radnvch. W sumie w DRN Śród- 
mieście pracować będzie 143 rad- 
nych. 
Na sesji dokonano ró",uiez '\\oybo- 
ru Prez,,-dium DRN. Prze;,vodniczą- 
C} m zo
tał mgr Wojciech Hydzik. 
zastępcami przewodniczącego - mgr 
inź. Rajmund Boroń i.. Kazimierz Do- 
minie wsk i, sekretarzem - Bolesław 
Wilkosz. W skład Prezydium weszli 
ponadto Roman Hekłowski, mgr 
Mieczysława Sztuka i mjr Zbigniew 
Krzyszowski. Spośród radnych wy- 
brano takze przewodniczacych 12 
stał
'ch komisji DRN, (ak) 


Z ukosa 


W zalewie brudu 


Kraków nigdy nie był czystym mia- 
stem, ale to, co dzieje się w tej chwili 
na ulicach - to przechodzi u:szelkie 
wyobrażenie. Wielotygodniowa mroź- 
na, sucha i słoneczna pogoda sprawiła, 
iż na chodnikach wytworzyła się gru- 
ba waTStwa kurzu, brudzącego i wci- 
skajqcego się do płuc pylu, którego, o- 
czywiście, nikt nie zmiata, bowiem do- 
zorcy przy głównych ulicach miasta w 
ogóle nie sprzqtajq chodników. Walają 
się więc na nich odpadki. śmieci i 
tysiqce papierów, niedopałków itp. W 
tej sytuacji z utęsknieniem czeka się 
na deszcz lub śnieg. kJ,óry spłucze 
kurz, bądź po pTostu zamieni go w 
bloto. 
Powolano niedawno specjalistyczne 
sztaby dzielnicowe do walki % bru- 
dem; tymczasem, jak na ironię, tak 
brudnego i zaniedbanego miasta jak 
obecnie - już dawno nie widzieliśmy. 
l nie do MPO wnosić nam tu preten- 
sje. ale do majq.cych utrzymywać po- 
rządek przy swoich posesjach dozor- 
ców, których absolutnie nikt nie kon- 
troluje. Zobaczmy, jak wyglqdajq nie- 


które chodniki przy ulicy Karmelic- 
kiej, Siennej, przy ulicy Długiej czy 
Zwierzynieckiej. 
Nie chcemy szta.bów do walki z bru- 
dem - chcemy po prostu żyć W czy- 
stym mieście! (z) 


Warto wiedzieć i skorzystać... 


. Wykład dr Jadwigi Beaupre dla 
przyszłych matek i ich mężów pt. ..Dla- 
czego trzeba się przygotować do poro- 
du" odbędzie się 4 bm. o godz. 17.30 
w Miejskim Ośrodku Matki i Dziecka. 
al. Pokoju 2a. 
. \V'\"stawa laureatów nagród roku 
1968-1972 Sekcji Architektury Wnętrz 
ZP AP czynna jest do 12 bm. w Galerii 
Pryzmat. ul. Łobzowska 3. 
. \\' związku z 95 rocznicą zało- 
zenia Krakowskielo Chóru Akade- 
mi<-kiego, jego zarząd zaprasza wszyst- 
kich byłych członków na zebranie. 
które odbędzie się 5 bm. o godz. 19 
przy ul. Grodzkiej 52. pok. 13. 


Na przykladzie Skawiny 


Plan 


Od kilku tygodni w trzech pokojach 
zajmowanych przez Komitet Miejski 
PZPR w Skawinie urzęduje nowy go- 
spodarz: 11 grudnia I sekretarzem KM 
PZPR wybrany został Zbigniew Sta- 
chura. poprzednio pracownik Huty Alu- 
minium, ostatndo przewodniczący Za'!'zą- 
du Zakładowego ZMS. W 26 roku ży- 
cia - pierwsza tak poważna i odpo- 
wiedzialna funkcja społeczna i partyj- 
na. 
Rozmawiamy z nowym sekretarzem o 
problemach największego i najbardziej 
uprzem:r<;łowionego miasta powiatu 
krakowskiego. Jego sprawy zna Z. 
Stachura od 6 lat, kiedy jako robotnik 
rozPoczął pracę w Skawińskiej Hucie 
Al
minium. Po dwóch latach awan
o- 
wał na mistrza zmianowego rozpoczy- 
nając jednocześnie studia na Wydzia- 
le Metali Nieżelaznych AGH. kierunek 
metalurgia. będąc już teraz o krok 
przed dyplompm. - Co uważam za naj- 
ważnieisze dla Skawiny? - za..tanawia 
się sekretarz. 
- Mamy tu 9 dużycp zakladów prze- 
my.'llowych, które dają 92 proc. global- 
nej produkcji powiatu. a jednocze.
lIie 
jedynie 14 proc. Iw. aty przeznaczone J 
na roztCój powiatu trafia do Skawiny. 


. 
I 


ambicje 


Rzecz '(JAna, rzutuje to na rozwój mia- 
sta. Zresztą, dokonywał się 071 żywio- 
lawo, bez glębszej wizji urbanistycz- 
nej. Chcemy teraz wyburzyć stare ru- 
dery, uczynić miasto piękniejszym. 
Klopot w tym, że dla mieszkańców 
ta- 
rych domów brakuje nowych mies%- 
kań. Deficyt wody, brak gazu i mozli- 
wości doprowadzenia energii cieplnej 
hamuje budowę większej ilości no- 
wych bloków. Ale i te klopoty znikną 
%a kilka lat WTaz z zakończeniem rea- 
lizowanych już inwestycji. 
- Miasto musi również odczuwać ko- 
rzyści związane z uprzemysłowieniem. 
Każdy zaklad czy przedsiębiorstwo. 
ich pracownicy powinni chcieć by oto- 
czenie ich zakładów pracy, ich mie'lz- 
kań bylo jak najpiękniejsze. Zresztą ,;ą 
przyklady wsp6lpro.cy z zakladami 
przemysłowymi np. partycypacja w bu- 
dowie ośrodka zdrowia. Ale ten sam 
przemysl, który był dobrodziejstlL'em 
dajqc '"d=iom pracę i tvytu.arzajqc no- 
we produktu - jP!!t róu.nocześnie nuj- 
tcif'kszym zmartu.ieniem. Dlatego te; 
sprawy ochrony środowi.'lka 1i tt'ażaIn 
za najwatniejszy problem dla rniesz- 
hańcólL' Skau'iny - mówi Zbigniew 
Stachura. - Musim1J 'mieć veu:ność. 


-kiedy wreszcie tutejsze kominy prze- 
staną zatruwać otoczenie z u.. iąz ka"7t i 
siarki, węgla, fluoru. 
Niewątpliwie z racji wieku z 
obserwacji popartej własn)rm do- 
świadczeniem nowy gospodarz miasta 
, chce poświęcić więcej uwagi sprawom 
skawińskiej młodzieży. Nie bardzo jest 
tu gdzie spędzać wolny czas, nie za- 
chęcają do tego trzy knajpy i niewiple 
różniąca się od nich kawiarnia. Są 

vprawdzie kluby środowiskowe, lecz 
niezbyt szczęśliwie zlokalizowane - na 
peryferiach miasta. 
- Mlodych trzeba zainteresować 
sprawami kulturalno-oświatowymi, za- 
proponować im pomoc przy zoroanizo- 
waniu wypoczynku po pracy. Tu w 
niedalekiej przyszlości w grę wchodzą 
Sciejowice - zagospodarotCywa7JY u:y- 
silkiem wielu zakładow pracy powiatu 
ośrodek tcypoczynkowy, który nie'w- 
wem polączy ze Skawiną "niebieska" 
linia zakladowego autobusu. A poza 
tym jeszcze sport. Ja sam - kont:rnu- 
uje Z. Stachura - występowa lem jako 
obrońca w ..Brr-klasowej "Skawince". 
Zegnamy gościnnego gospodarza słu- 
chając na zakończenie ambitnych pla- 
nów: a to potrzebnv byłby etat archi- 
tekta urbanisty (by do Krakowa po naj- 
prostsze spraw
' nie jeździć), więcej 
"przętu mechanicznego dla gospodarlei 
komunalnej. a za kilka lat kto wie - 
może zalew na Skawince. oczywiście, 
powyżej miejsca, gdzie w
 puszczane 
są ścieki... (\V t) 


Kalendarzyk 


UWAGA 
KIEROWCY 
I PRZECHODNIE 
Rano i wieczorem 
widzialno
ć ograni- 
czona, dniem do- 
bra, warunki dro- 
lowe dobre. - Sy- 
tuacja biometeoro- 
logiczna: zakłócenia 
::zasu reakcji, wzrost 
pobudliwości ner- 
wowej. stany lękowe i depresyjne, w 
rejonach miejsko-przemysłowych za- 
ostrzenie dolegliwości dróg oddecho- 
wych. 
DVZURY APTEK: Dłu
a 4. Karmelicka 
23 (tlen), Krakowska 1. 29 Listopada 17, 
pstrowskiego 94. alejl Pokoju 7, Nowa 
Huta Centrum A bl. a (tlen), os. Teatral- 
ne '28 (tlen). 
POGOTO
 RATUSKO\
E 
Siemiradzkiego wypadki 09 
zachorowania i pae\\"ozy 380-50 
Nowa Huta 422-22, 417-70 
podgórze 625-50, 657-57 
Grzegórzk. 209-01. 205-j1 


1973 
STYCZES 
Sroda 


Genowefy 
jutro 
Eugeniusza 


DYZURY SZPITALI: CHIRt;RG. 
Trynitarska 11, CffiRt.:'RGII DZIECIĘCEJ 
- Prokocim. 
I:'IrFOR:\JACJA SLUZBY ZDROWIA: 
371-11, czynna całą dobę. 
PUXKT IX FORi.\IACJI APTECZ
EJ: 
507-65, czynny w godz. 8-15. 
TELEFO
 ZAUFA..'I;'IA: 317-55. czynny 
w godz. 17-22. 
PORADX'!A PRZED::\IAl..ZEXSKA I RO- 
DZI'X'I;'
 TOW. .PLASOWA
IA RODZI- 
l'IY, plac '....iosny Ludow 6, (USC) czynna 
w godz. 16-19. 
l'I;'FOR:\IACJA O USLCGACH: 565-88. 
228-56. czynna w godz. 7-18. 
PO:\IOC DROGOWA PZ:\I-KRAKOW. 
teL 417-60. czynna w godz, 7-22. 


TEATR 
Im. SLO W ACKlEGO - 19.15: ;,Co si
 
komu śni". Im. l\IODRZEJE
TSK.lEJ 
19.15: "Klik-Klak", K...\.::\IERALSY - 19.15: 
"Gody życia'., MUZYCZSY - 19.1
: 
..Naj piękniejsza", GROTESKA . 1,. 
..Mikołaj u Bolka i Lolka" (zamkruęte). 


KINO 


APOLLO: i,Ma1żeństwo" (fr. 16 1.) - 
lO, 12.30, ..Bez wyraźnych motywów" 
fr.- 
wł. 16 1.) - 15.45, 18, 20.15, DOM ZOLSIE- 
RZA: ..Pościg" (pol. 7 l.) - 15.45. 18, 
20.15, KIJOW: "Wielka włóczęga" (f:. 
11 1.) - 11, 16.30, 19.30, KULTU)łA: "Sl- 
dla" (ang. 16 1.) - 18, 20.15, KOLEJARZ: 
Motodrama" (pol. 11 I.) - 18, I\IIKRO: 
.. Wyzwanie dla Robin Hooda" (ang. 11 
i:) - 16. 18, MASKOTKA: ..Młynarczyk 
i kotka" v.
D 7 1.) - 11, 13. 15.30, ..Ka- 
pitan y rda" (czes. 11 l.) - 17.30. 19.30, 
l\ILODA GWARDL.\.: "Zwariowany week- 
end.' (fr. 11 l.) - 12.30 14.45, 17. SZTU- 
KA: ..Trzeba zabić tę miłqść" (pol. 18 1.) 
- 10, 12, "Niech bestia zdycha" (fr.-wł. 
18 1.) - 15.45, 18, 20.15. TĘCZA: "Opo- 
wieść do poduszki" (USA, 16 1.) 
li 19 UCIECHA: ..Dziewczyna 
inna · niż ' \\.sz)'stkie" (ang. 18 1.) 
10, 12.15, .,Anatomia miłości" 
(pol. 16 1.) - 15.45, 18, 20.15. t;GOREK: 
..Shalako" (fr. 14 l.) - 17, 19, W'AX- 
DA: "Wakacje \ve czworo" (\\-ł. 18 1.) 
- Iii, 12, ..Lew w zimie" (ang. 14 1.) - 
15.30, 18, 20.30. WOLXOSC: "Dom ",am- 
pirów" (ang. 14 l.) - 15.45, 18, 20.15, 
WRZOS: ;,Nowa misja korsarza" (fr. 11 
1.) - 16, 18, 20, WIS LA: "Popierajcie 
swego szeryfa" (USA 11 1.) - 11, 16, 
"DaV1d Copperneld" (ang. 141.) - 13, 18. 
20.15, ZWL-\ZKOWIEC: "Smierć Indiani- 
na" (rum. 11 1.) - 10, "Brzezina" (pol. 
16 1.) - 12. "S\\iątynia diabła" (jap. 16 l.) 
- 15.45, 18. 20.15. 
NOWA HUTA 
SFL'I;'KS: i,Lekarz Kasy Chorych'" (wł. 
16 l.) - 16. 18, 20, SWIATOWID: ..Hełm 
Aleksandra Macedońsklego" (radz. 11 1.) 
- 16, 18, 20, l\1
l..A SALA: "Szarża lek- 
kiej brygady" (ang. 16 l.) - 15, 17.30, 20, 
S\'\'"IT: .,Tylko dia orłów" (ang. 16 l.) - 
16, 19, l\1ALA SALA: "Zabawa w masa- 
krę" (fr. 16 l.) - 15, 17.15, 19.30. 
SKA \'\'"I:O-Lo\. 
Junak: ;,Hrabina z Hongkongu"; Hut- 
nik: ..Ostatnia gra Karima.' (radz. 16 l.) 
- 18. 


WIELICZKA 
Górnik: i,Queimada". 
ZIELOXKI 
KrakowIanka: "Jeśli dziś wtorek, to je- 
steśmy w Belgii.'. 


9.tp. 


Z\"G
IlTXT POLEK 


SODALIS 1\IARL\.XVS 
członek założyciel kasy Samo po- 
n10cy Doraźnej w Krakowie. 
b. długoletni pracov:nik Krakow- 
skieJ GazO\\ ni Miejskiej, b. dłu- 
goletru pracownik Przedsiębior- 
stwa W'odno-Melioracyjnego w 
Krakowie, opatrzony św. sakra- 
mentami zasnął w Panu dnia 19 
grudnia 1972 r., w \\ieku 84 lat. 
Msza św. żałobna przy zwło- 
kach odprawiona zostanie W 
czwartek 4 stycznia 1973 r.; o 
godz. 11.30, w Bazylice 00 Jezui- 
tów w Krakowie prz}. ul. Koper- 
nika 26. I 
Odprowadzenie Zmarłego n
 
miejsce wiecznego spoczynku w 
grobov:cu rodzinn
 m odbf::dzie się 
w tym samym dniu o I godz. 13. 
od bramy cmetltar7a Rakov:ic- 
kiego - o C7
.m zawiadamiają, w 
głębokim żalu 
tona, siostrzenica s mętem 
ł s
 nem oraz rodzina 


Nr2 


RADIO 
Wiadomości: S.OO, 6.00, 7.00, B.OO. 10.00, 
12.05, 1'.00. 18.00. 20.00. 23.00. 24.00. 1.00. 
2.00, 2.55. 
8.11 Muz. 8.30 Konc. tyczeń. 8.45 Pro- 
ponujemy. informujemy. przypominamy. 
9.00 Zesp. regionalne. 9.20 Z muz. bar.oku. 
10.05 "Kartka \\osp
mnień" wspommen

 
J. Fruhlinga. 10.2;) Zespół ..Rokoko. 
10.35 O śpiewie. pieśniach i piosenkach. 
11.00 Muz. atłas świata. 11.45 PUblicystyka 
międzynarod. 11.55 Kom. o stanie wód. 
12.25 Z katowickiej fonoteki muz. 12.45 
Roln. kwadrans. 13.00 Przeboje mmionego 
ro':u. 13.20 Me!. lud. 13.40 Więcej, lepiej. 
taniej. 14.00 ..Rzepu. 1ł.20 Muz. operowa. 
15.05 RadlOferle z zimą w herbie. 16.05 
Aifa I omega. 16.30 Popołudnie z młodo- 
ścią. 18.50 Muz. i aktualności. 19.15 Ku
 
pi nie kupić - posłuchać warto. 19.30 
Konc. chopmowskI. 20.30 Miniatury roz- 
rywk. 20.45 Kronika sport. 21.00 Naukow.. 
cy rolnikom. 21.25 Rozmowy o wycho-. 
wanju. 21.35 Kalejdoskop kult. 22.05 Kone. 
Chóru PRo 22.25 Odpowiedzi z różnych 
szuf1ad. 22.40 ..Jazz Forum". 23.10 Ko- 
respondencja z zagranicy. 23.15 Po raz 
pierwszy na antenie. 0.05-3.00 Pr. nocny 
z Wrocławia. 
PROGKA"I fi 
Wiadomości: 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 
12.05, 14.00, 16.00, 18.10, 22.00, 23..50. 
8.05 Temat dnia. 8.10 Muz. 8.
 Prog. 
pogody 1 omówierue pr. drua. 8.35 Budc: 
wnictwo od strony kuchni - rep. 8.50 ..1'\a 
kujawską nutc:u. 9.00 Mel. sprzed lat. 9.35 
Przeboje lat 70-tych. 9.50 "W blasku słoń
 
ca - w świetle ksi-:życa". 1ł.55 F. Schu- 
bert - Sonata fortp. f-moll. 10.25 Portre- 
ty lit. - aud. 11.25 GWiazdy scen opero- 
wych. 11.55 Kom o stanie wód. 12.25 Z 
da\>, nej muz. polskiej. 12.40 Muz. lud. 
narodów radzieckich. 13.00 "Impresje wło- 
skie w muz. franc. i niem.... 13.40 "Lave 
Story" opowiad. 14.05 Trubadurzy, Min- 
strelo. Skaldowie. 14.25 Orko 
amysłow- 
skiego. 14.45 Błękitna sztafeta. 15.00 Konc. 
muz. słowiańskiej. 16.05 Pr. z Rzeszowa. 
17.00 NowośCi rozrywko 11.55 Kwadrans 
akad. 18.20 Sonda. 19.00 Echa dnia. 19.31 
Teatr PR ..Traged!:a optymistyczna" - 
słuch. 20.41 Z twórczości Mozarta, 21.19 
Ch\\ila poezJi. 21.25 Jazz o frontu i od 
kuchni. 22.30 Wiad. sport. 22.33 Rewia kar- 
na\\'ałowa. 23.15 l\IRIT ..Sen" wykł. 23.25 
D. c. rev.il karne 
PROGRAM m 
8.05 Mój magnetofon. 8.35 "Zabaw:rłY 
ę- 
zyk..... w piosence. 9.00 ..Cale zda
l
 .me- 
boszczyka" - 14 odc. pov..lescl J. 
Chmiele\\ skiej. 9.10 G. Tartini - Sonata 
skrzypc. g-moll. 9.30 Nasz rok 73. 9.45.;:łUZ. 
pocztÓ\\ ka zLotwy. 10.05 ..NastrÓ! - 
grają R. F1ack i D. Hathaway. lO.b Jęz. 
niem. 10.35 Wszystko dla pań. 11.45 "Ko
 
ledzy" Odc. 22 powieści W. AkSi0:ł0,":'a: 
12.25 Za kierownicą. 13.00 Na olsztynski
:J 
antenie. 15.10 Album muz. uniwersalnej. 
15.30 Herbatka przy samowarze. 15.5
 
Człowiek orkiestra. - P. Sanders. 16.03 
Dom Balzaka - gaw-:da. 16.15 Podobno 
są podobni. 16.45 Nasz rok 73. 17.05 ..C
łe 
zdanie nieboszczyka" - odc. 15 pO\\'le- 
ści J. Chmielewsk1ej. 17.15 Mój magneto- 
fon - aud. 11.40 Dzieje jednej teorii - 
aud. 18.02 Przebój za przebojem. 18.30 
polityka dla wszystk1ch. 18.45 Kwadra
UI 
standardów nowoorleańskich. 19.05 ..Pil- 
na przesyłka do Londynu" - powieść J. 
Janickiego - odc. 2. 19.35 Muz. poczta 
UKF. 20.00 Reminiscencje muz. aud. 
20.45 ..Głos Izoldy" - słuch. 
1.30 Rytm 
i piosenka. 21.50 Opera tyg. - ..Orfeusz 
i Eurydyka" C. W. Gluck. 22.08 Gwiazda 
siedmiu wieczorów - Nma Simone. 2.2.15 
Trzy kwadranse jazzu. 23.00 Współcz. poe- 
zja grecka. 23.05 Muz. nocą. 23.50 Spiewa 
Rita Reys. 
* 
Stacje Radiowe i Telewizyjne w Kra- 
kowie uprzejmie informują radiosłucha
 
cz
., że w dniu dzisiejszym w godz. 
8.35-15.00 nastąpI przerwa w emisji II 
programu radiowego na falach średnich 
(249 m) - z powodu prac związanych z 
usunięciem awarii oświetlerua przeszko- 
dowego masztu. 


TELEWIZJA 
9.00 Teleferie. 9.55 "Lawina" - film. 
12.55 Sprawozd. z międzynarod. Konkur- 
su Skoków Narciarskich. 15.20 Polit. Lo- 
garytmy. 15.55 Polit. Funkcje logarytm. 
16.30 DZ1ennik. 16.40 n Telewiz. Fest. Wi- 
do\\ isk Lalkowych dla Dzieci. 17.35 In- 
formacje - Towary - propozycje. 11.55 
Dzisiejszy Kazachstan. 18.25 Kronika. 18.45 
..Postawy" mlodz. dwutyg. publicysto 19.20 
Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.05 Studio 
13: M. Zu1awski ..'Vizyta" z cyklu: ..Opo
 
wieści mojej żony". 20.20 Z serii: ..Słynne 
ucieczki'. - film ..Książe Rakoczy". 21.25 
Swiat I Polska. 22.00 Wiad. sport. i spra- 
wozd. z konkursu skoków narciarskich. 
22.20 Dziennik. 22.
 Pr. na czwartek. 22.43 
Polit. 
PKOGRA:\f II 
16.15 Pr. dnia. 16.20 Przegląd prasy 
nauk.-techn. 16.30 ..Wedel'" pr. pop.- 
naukowy. 17.05 Swiat 'W kamerze naszych 
reporteróW. 17.30 Pollena - poradnik ko
 
smet. 17.35 "Spotkania :z: 'Varszawą". 18.(15 
Konc. rodzinny - film muz. 18.45 Jęz. 
franc. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 
20.05 "Canzonissima" - \\'ł. pr. rozrywko 
20.45 Scena Monodram - "Listy do Pa- 
ni Zoo. 21.05 ..rł.1:orawscy mistrzoWie sztu- 
ki lud." - pr. pop. nauk. 21.25 24 godziny. 
21.35 Teatr Kobra ..Szalu. 22.4:5 Jęz. ros. 
23.15 Pr. na czwartek. 


Z kroniki wypadków 
Na. ul. Malborskiej 'samochód m-kI 
"Nysa" wpadł w pośliZI W wyniku 
cz...go ranne zostały dwie osoby: Ewa 
l\lartynia, lat 21. zam. "
ola Duchac- 
kat ul. Trybuny Ludu 21, doznala ItlU
 
czenia gło,,"y i nog, \'ntold Natkaniec. 
lat 18, z:tm. ul. Limanowskiego 9, do- 
znał rany tluczon.-J głowy i ż.-b.-r. . 
Sluźba Ruchu J\łO intt'rweniowała W 
4 w
.padkach. 


Prasowe ZaU3dy Grolflczne. Wielopole L 

-12